LRF Mjölks organisation

Jonas Carlberg är chef för LRF Mjölk. I LRF Mjölks ledningsgrupp ingår även Fredrik von Unge chef för Enhet Mjölkföretagande, chef (vakant) för Enhet Mejeri samt Kristina Sörensen chef för Ostvarumärken.

Organisationsschema LRF Mjölk

LRF Mjölks medlemsföretag

Arla Foods, Falköpings Mejeri, Gefleortens Mejeriförening, Gäsene Mejeri, Norrmejerier, Rådgivarna i Sjuhärad, Skånemejerier, Skånesemin och Växa Sverige är medlemmar i LRF Mjölk.

LRF Mjölk representerar 98 procent av den svenska mjölken. För varje kilo mjölk som produceras avsätts 0,8 öre till LRF Mjölks verksamhet.

LRF Mjölks styrande, rådgivande och beredande organ

Mjölkdelegationen är LRF Mjölks högsta beslutande organ. Ledamöterna i delegationen utses av sina respektive föreningar och sammanträder fyra till sex gånger om året. Det avtal som upprättats mellan Svensk Mjölk och LRF styr fördelningen av delegater. Mjölkrådet är rådgivande organ till Mjölkdelegationen. Rådet sammanträder vid två tillfällen årligen. Presidiet är det utskott som bereder frågor till Mjölkdelegationens möten.

Mejeriutskottet och Gårdsutskottet är beredande instanser till Mjölkdelegationen. Mejeriutskottet består av representanter från mejeriföretagen och har i uppdrag att säkerställa att branschens policys efterlevs och utvecklas. Gårdsutskottet hanterar och bereder primärproduktionsfrågor.

Ledamöter i LRF Mjölks styrgrupper.

Kontakt

Jonas Carlberg, Chef LRF Mjölk
Telefon: 08-787 53 92
E-post: jonas.carlberg@lrf.se