Vad har LRF Skogsägarna gjort?

Redan i mitten av sommaren deltog LRF genom LRF Skogsägarna på gemensamma möten med skogsägarföreningarna och övriga skogsbranschen för att gemensamt diskutera hur vi kan arbeta för att ytterligare bränder inte skulle uppstå och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska påverkan för de som drabbas. Magnus Kindbom från LRF Skogsägarna, tillsammans med P-O Wedin från Sveaskog och Sören Petersson, utsågs till arbetsgrupp att företräda branschen i olika kontakter.

Vilka har ni pratat med?

Vi har haft möten varje vecka med statssekreteraren på Näringsdepartementet och med Skogsstyrelsen.

Vi har haft flera enskilda kontakter med handläggare på regeringskansliet och handläggare på skogsstyrelsen

Vi har diskuterat eftersläckning med försäkringsbolag och åtgärder med landshövdingar.

Vi har haft möte med MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, och med skogsnäringens arbetsgrupp och vi deltar i samverkansgrupp med Länsstyrelsen Jämtland om efterarbetet med skogsbränderna.

Vilka konkreta åtgärder har ni drivit under tiden som det har brunnit?

1. Myndigheterna måste informera bärplockare och turister om den stora brandrisken och eldningsförbud. 
Resultat: MSB kontaktade bärplockningsföretag och distribuerade information på ett flertal språk. Annonsering i anslutning till större flygplatser och hamnar om eldningsförbud.

2. Säkerställa övervakning genom brandflyg och beredskap med helikoptrar
Resultat: I slutet av sommaren placerades helikoptrar ut av MSB i de delar av landet där stor brandrisk förelåg

3. Säkerställ god samordningen med de resurser som landsbygden erbjuder i form av gödseltunnor, skördare, grävmaskiner mm.
Resultat: Svårt att påverka och förändra under pågående räddningsinsats. Varierande samverkan beroende på räddningstjänst

4. Samordning för eftersläckning vid större bränder med många ägare för att säkra överlämning.
Resultat: Regeringen gav länsstyrelsen i Jämtland uppdrag att samordna efterarbete samt utarbeta förslag för framtida händelser med tydliga rutiner för hur ett säkert överlämnande ska genomföras vid större bränder.

5. Stödpaket för att säkerställa att brandskadad skog avverkas och tas ur skogen för att förhindra att skadeinsekter sprider sig till andra områden kommande somrar.
Resultat: Regeringen har beslutat om ett åtgärdspaket på 110 miljoner till de större brandområdena. Skogsstyrelsen har i uppdrag att återkomma med mer precisa avgränsningar.

Vilket påverkansarbete är ni mest nöjda med?

Generellt god kontakt med regeringskansli och myndigheter.
Bra att Länsstyrelsen i Jämtland gavs uppdrag att samordna efterarbetet och ta fram modell för säkert överlämnande till markägaren

Vilket är ni mindre nöjda med och vill se mer resultat inom?

Vi är besvikna att inga räddningstjänster eller länsstyrelser redan under sommaren tog till sig av de tydliga förslag vi hade om hur man på ett enklare och säkrare sätt kan hantera överlämning till markägaren.

Hur jobbar ni vidare?
Skogsnäringen (Skogsägarrörelsen och LRF Skogsägarna, Sveaskog, Skogsindustrierna och företrädare för Svenska kyrkans skogar) har identifierat fem övergripande åtgärden som behöver vidtas för att förhindra och begränsa framtida bränder. De förslagen förs nu fram till myndigheter i de utredningar som tillsatts. Läs mer i debattartikeln i Dagens Industri.