Stefan Wirsenius föreslår klimatkompensation genom att betala svenska skogsägare för att sluta bruka skogen och låta den stå. Det är riktigt att skogen är en nyckel för klimatomställningen, men det gäller att vi riktar in oss på rätt åtgärder.

Wirsenius förslag ger ett alibi för fortsatta fossila utsläpp och minskar samhällets förmåga att byta ut olja, kol och cement mot förnybara alternativ baserade på svensk skogsråvara.

Den bästa långsiktiga klimatnyttan från skogen får vi genom att bruka den och använda den förnyelsebara råvaran till att ersätta det fossila. FN:s klimatpanel IPCC lyfter minskad avskogning, återplantering av mark och hållbart skogsbruk bland de bästa åtgärderna för att motverka klimatförändringen. I Sverige har vi ingen avskogning och vårt land består till 70 procent av skog, så potentialen att plantera ny skog är liten.

Däremot har vi ett hållbart skogsbruk i världsklass. De senaste 100 åren har vi gjort en resa där tillväxten i den svenska skogen, alltså upptaget av koldioxid, har fördubblats. Även virkesförrådet i skogen, alltså kollagret, har fördubblats. Precis i linje med vad Parisavtalet säger gällande skog.

Detta har varit möjligt för att våra skogsägare över generationer har investerat i skötsel och brukande av skogen. Samtidigt har vi byggt upp en skogsindustri som tar tillvara skogsråvaran och producerar förnyelsebara produkter som samhället behöver.

Klimatkompensation handlar om att kompensera för ett fortsatt utsläpp av växthusgaser. Men den centrala orsaken till klimatförändringarna är användningen av fossila råvaror – och den centrala lösningen är alltjämt utfasningen av dessa. Här kommer det hållbara skogsbruket in.

Ska vi klara av att lämna den svarta kolatomen kvar i backen, behöver vi råvaror som ersätter olja, kol och cement. Skogen är det bästa alternativet vi har att byta svart mot grönt. Här samverkar också klimatnyttan med lönsamhet och välfärd.

Att då minska andelen av den svenska skogen som brukas skulle allvarligt försämra vår möjlighet att med hjälp av svensk biomassa fasa ut de fossila råvarorna.

Wirsenius nämner biologisk mångfald som en positiv sidoeffekt av att ta mer skog ur produktion. Redan i dag är 27 procent av skogsmarken undantagen från virkesproduktion till förmån för andra ekosystemtjänster. Wirsenius nämner heller inte de negativa sidoeffekterna av att minska skogsproduktionen i Sverige, i form av minskade möjligheter till utkomst i landsbygdskommuner och lägre exportintäkter, utöver den redan nämnda försämrade möjligheten att ersätta fossila råvaror med förnyelsebara.

Alternativet är att vi importerar mer skogsråvara från andra länder, som kanske inte har lika höga miljökrav på sitt skogsbruk som vi har.

Vill inte låsa oss fast i den fossila eran

Sveriges skogsägare vill vara en del av lösningen. Vi vill fortsätta leverera klimatnytta och hållbara lösningar. Vi vill bidra till att husen vi bor i byggs i trä och att bensinen vi tankar är grönt biobränsle. Men vi vill inte vara en del av missriktade förslag som försvårar samhällets möjlighet att ställa om och låser fast oss i den fossila eran.

Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna

LÄS MER: 6 fakta om svenska skogen