Domen, som kom för ett par veckor sedan, gick markägaren Henric Skanes väg och även LRFs väg som stöttat honom juridiskt i vad som kan beskrivas som en berg- och dalbana genom domstolarna under några år.

Det som var tydligt i domen var att Länsstyrelsen inte kan stoppa Henric Skanes avverkning som den avsett utan får tillbaka ärendet för ny handläggning. Vad som sker sedan är oklart. Det kan betyda att Henric Skane får dispens och kan avverka eller att han erbjuds någon form av ersättning för att avstå.

VIDEO: LRFs chefsjurist: Det här påverkar lavskrikeärendet

Axel Nordmark, jurist på LRF Konsult, sa att Länsstyrelsens huvudargument för att stoppa avverkning har varit att den följer vad som står i lagen, och där står att fridlysta arter ska skyddas och bombmurklan är fridlyst.

LRFs argumentation har istället gällt vad som varit lagstiftarens avsikt med lagen, och att krav på markägare måste vara rimliga och skäliga, som grundlagen säger.

- Ordalydelsen i all ära men detta var inte lagstiftarens mening och det har vi fått stöd för i domstolen som menar att arterna visserligen ska skyddas men inte så att ägarens rådighet över marken inskränks i betydande grad, sa Axel Nordmark.

Carl von der Esch, chefsjurist och äganderättsexpert på LRF, betonade att det är själva artskyddsförordningen som är grundproblemet.

LÄS MER: Så här jobbar LRF med artskyddsförordningen

Magnus Fröberg, advokat och specialiserad i mark-och miljörätt, sa att hela bombmurklemålet egentligen handlar om hur stora konsekvenser kraven i artskyddsförordningen ska kunna få för enskilda människor. 

- Självklart ska vi skydda hotade arter, det tycker de flesta. Men om det medför kostnader för den enskilda så bör han eller hon få ersättning och det tycker också de flesta, sade han.

Hans rekommendation är att artskyddsförordningen ses över.

- Det handlar om flera saker; artskyddets effektivitet, artskyddets rationalitet och för att förhindra negativa samhällskonsekvenser.

Enligt Magnus Fröbergs bedömning talar bombmurkledomen för att ersättningsrätt ska gälla även i de två ärenden som gäller lavskrikan i Vallsta, Hälsingland.