Miljömåls-beredningen ska föreslå ett klimatpolitiskt ramverk och en konsekvensbeskrivning samt en strategi för att nå föreslaget ramverk. Under våren har bl.a. olika seminarier om länders klimatlagar genomförts.
Frågan är vilket ramverk och vilken strategi som är bäst för klimatet.
LRF Skogsägarna har fokus på ett aktivt jord- och skogsbruk med god tillväxt av förnybar skogsråvara som kan ersätta dagens fossila och ändliga material. Det är viktigt att skogen inte bara används för att uppväga utsläpp från andra sektorer.

LRF Skogsägarnas ordförande Sven Erik Hammar är sakkunnig i Miljömålsberedningen. För att lyfta fram de gröna näringarnas potential och centrala roll för i en framtida biobaserad samhällsekonomi lämnade Sven Erik ett inspel till miljömålsberedningen. Läs mer här.

Biobaserad ekonomi är inne nu. Innebörden är en ekonomi grundad på förnybara råvaror producerade genom ett hållbart brukande av ekosystemtjänster från mark och vatten. Skogsbruket kan i framtiden få en huvudroll om vi spelar korten rätt. Vid årets Almedalsvecka är biobaserad ekonomi en röd tråd i de skogliga arrangemangen. På twitter #bioekonomi

Kontakt hos LRF Skogsägarna:
karin.vestlund.ekerby@skogsagarna.lrf.se 08-787 57 72