Kometprojektet, där markägare själva ska föreslå vilka områden som ska ges ett formellt skydd, har pågått på försök sedan 2010. I slutrapporten till Regeringen förordar Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket utvidgning till hela landet. Komet ses som ett komplement till traditionella metoder för naturvårdsavsättningar. LRF Skogsägarna ser positivt på detta, men för att få önskad effekt krävs att områden markägare föreslagit tydligt prioriteras i naturvårdsarbetet.

Skogsmarkens användning

LRF vill att skogsägarna ska få bruka sin skog med frihet under ansvar och ha goda förutsättningar för ett aktivt skogsbruk med bra miljöhänsyn. Den svenska skogsbruksmodellen synades extra noga åren 2011-13 i miljömålsberedningens arbete med en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning. Representanter från LRF och skogsägarföreningarna deltog i expertgrupper och förde dialog med politiker och tjänstemän . Tack vare att vi uppfattades som kunniga, sakliga och konstruktiva hade vi inflytande på den slutliga utformningen som inte blev så illa som vi först befarade.

Naturvårdsavsättningar

LRF och skogsägarrörelsen anser att formellt områdesskydd i första hand ska ske efter frivilliga överenskommelser med markägare. Arbetssättet Komet, som bygger på markägares egen vilja att avsätta sin skog, bör utvidgas till hela landet och prioriteras före tvingande arbetssätt. Vi anser att man i större omfattning bör arbeta med tidsbegränsade naturvårdsavtal, vilket kräver än högre ersättning än vad som gäller idag. Vi vill också se ökade anslag för att fullfölja påbörjade reservatsbildningar där enskilda väntar på ersättning.

Regeringen har gått LRF tillmötes genom ett uppdrag till Skogsstyrelsen att utreda hur en höjd ersättning genom borttaget toleransavdrag kan bidra till ökad användning av naturvårdsavtal. Man har också tagit ställning för en utvidgning av Komet till hela landet, dock som ett komplement till traditionellt områdesskydd.

Nyckelbiotoper

LRF anser att registreringen av nyckelbiotoper ibland får orimliga konsekvenser för enskilda skogsägare. Staten, som genom Skogsstyrelsen genomför nyckelbiotopsinventeringen, måste ta ett ansvar för att inte skogsägare kommer i kläm. LRF arbetar bl.a. för att skogsägare som hindras i sin markanvändning på grund av nyckelbiotoper ska ha möjlighet att få dem inlösta om de så önskar. Det kan exempelvis ske inom Komet.