Nytt politiskt landskap

Kontakt hos oss sofia.lindblad@lrf.se 08-7875890

Det politiska landskapet har skrivits om rejält efter valet i september. Var tredje riksdagsledamot är ny på sin post liksom regeringen och sakkunniga på departementen. LRF Skogsägarna har därför under hösten lagt mycket kraft på att knyta nya politiska kontakter i regeringen och riksdagen. Ett orosmoln är den aviserade översynen av skogsvårdslagen.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Kontakt hos oss gunnar.linden@lrf.se 08-7875893

Riksdagen beslutade i juni att anta propositionen ”En svensk strategi för biologisk mångfald och eko-systemtjänster”. Två års hårt politiskt arbete från LRF och skogsägarföreningarna nådde därmed en milstolpe. Flera av de tidiga förslagen innebar stora inskränkningar i äganderätten och möjligheterna att bedriva ett lönsamt skogsbruk.

Tack vare att vi uppfattades som kunniga, sakliga och konstruktiva har politiker och tjänstemän lyssnat och tagit till sig av våra synpunkter. Arbetet innebar för alla parter kompromisser, men sammantaget tycker vi att strategin är ganska väl avvägd. Det kunde ha sett så mycket värre ut för skogsägarna. Minskade motgångar är också en sorts framgång.

Målbilder för god miljöhänsyn

Kontakt hos oss johanna.fintling@lrf.se 08-7875896

LRF och skogsägarföreningarna deltog aktivt i Skogsstyrelsens Dialogprojekt 2011-13 som syftade till att tydliggöra sektorsansvaret och utveckla miljöhänsynen i skogsbruket. Det utmynnade i ett antal gemensamma målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder. Skogsägarföreningarna arbetar nu vidare med att implementera målbilderna i sina fältinstruktioner och genom olika utbildningsinsatser.

En förvaltningsgrupp för målbilderna, ledd av Skogsstyrelsen och med två representanter för LRF och skogsägarföreningarna, har tillsatts för att i samverkan underlätta och stödja implementeringen av målbilderna och se till att de utvecklas och förbättras. När det gäller nya målbilder är god miljöhänsyn vid dikesrensning högt prioriterat.

Den branschgemensamma miljöpolicy för att motverka körskador i skogen som arbetades fram 2011 blev en förebild för dialogprojektet i både arbetssätt och resultat. Policyn blev också en del av målbilden för hänsyn till mark och vatten. En revide-ring av körskadepolicyn har påbörjats och den kommer nu att på ett tydligare sätt inordnas även i de andra målbilderna.

Komet

Kontakt hos oss gunnar.linden@lrf.se 08-7875893

Kometprojektet, där markägare själva frivilligt föreslår vilka områden som ska ges ett formellt skydd, har sedan 2010 pågått i fem försöksområden i landet. Komet ses som ett komplement till traditionella metoder för naturvårdsavsättningar. De involverade skogsägarna har varit positiva till arbetssättet. I slutrapporten till Regeringen förordade Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket utvidgning till hela landet. LRF Skogsägarna har arbetat hårt för att få till denna utvidgning. För att få önskad effekt krävs dock också att områden som markägare föreslagit tydligt prioriteras i naturvårdsarbetet vilket vi nu driver vidare.

Krafthandling Skog

Kontakt hos oss Sven-Olof.Jansson@lrf.se 08-7875905

Projektet Krafthandling Skog, som startade 2010 och finansierats av EUs landsbygdsprogram, avslutades i september 2014. Det övergripande målet var "ökad lönsamhet för den enskilde skogsföretagaren genom ett utvecklat och uthålligt brukande av skogen ekonomiskt, ekologiskt och socialt". Totalt har drygt 25000 personer deltagit i Krafthandling Skog. 15000 av dessa har tagit del av personlig rådgivning och 10000 har varit med i olika utbildningsaktiviteter. Projektets deltagarmål överskreds med 60 %. 24 % av deltagarna är kvinnor och 19 % av deltagarna är yngre än 45 år. 77% av deltagarna ser möjligheter att öka sin lönsamhet i skogen tack vare projektet.

Krafthandling Skog har sammanfattningsvis lett till:

  • Ökad medvetenhet hos skogsägare att det lönar sig att bruka sin skog.
  • Ökat Intresse för skogsskötsel, förädlade plantor och skogsbruksplaner.
  • Skogsbruksplanens position som ett värdefullt redskap i den skogliga planeringen har stärkts.

Nationellt skogsprogram

Kontakt hos oss karin.vestlund.ekerby@skogsagarna.lrf.se 08-7875772

Regeringen har påbörjat arbetet att ta fram ett nationellt skogsprogram. Ett programråd har tillsatts och haft sitt första möte. LRF Skogsägarnas ordförande Sven Erik Hammar ingår i programrådet. LRF Skogs-ägarna är beredda att ta en aktiv roll i det kommande arbetet. Där finns möjligheter att få in en helhetssyn på skogen som resurs, såväl skogsnäringens olika värdekedjor som andra ekosystemtjänster. Vi arbetar för en regional förankring och ett brett perspektiv, där även andra politikområden inkluderas.

 

På EU-fronten

Kontakt hos oss lennart.ackzell@lrf.se 08-7875894

I EUs skogsstrategi som antogs 2013 sades att det behövs hållbarhetskriterier för skogsbruk. En arbets-grupp bestående av medlemsstater och det civila samhället, bl.a. en nordisk familjeskogsrepresentant, har under 2014 arbetat med detta. LRF Skogsägarna följer arbetet på nära håll så att det inte ska leda till onödigt krångel och kostnader.

EU valet som hölls i maj resulterade i en hel del nya EU-parlamentariker. LRF Skogsägarna har, tillsammans med CEPF (Familjeskogsbrukets Europeiska Konfede-ration), hållit ett frukostmöte i Bryssel för skogliga nyckelpersoner och i december bjöd LRF Skogsägarna in alla svenska Europaparlamentariker till en kvälls-övning i Strasbourg. Båda gångerna lyftes Skogens Gröna Guld med dess potential för Europas ekono-miska tillväxt, jobb och klimatarbete.

Miljöorganisationers talesrätt

Kontakt hos oss johanna.fintling@lrf.se 08-7875896

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog i början av året att Naturskyddsföreningen i det s k Änokfallet har talerätt, dvs rätt att överklaga Skogsstyrelsens beslut om tillstånd till avverkning i fjällnära skog. Man stödjer sig på Århuskonventionen som innehåller regler för att allmänheten ska få tillgång till miljöinformation, rätt att delta i större beslutsprocesser som rör miljön, och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Vi analyserar detta vidare och överväger olika handlingsalternativ för att möta det försvårande i brukandet som ett långtgående processande skulle kunna medföra.

Mera Tall

Kontakt hos oss karin.vestlund.ekerby@skogsagarna.lrf.se 08-7875772

Projektet Mera Tall, där LRF Skogsägarna deltar, redovisar nu positiva trender. Inventeringar visar att klövviltets vinterskador på unga tallar har minskat i pilotområdet utanför Älghult i Småland. Genom faktabaserad kunskap, engagemang och samarbete mellan skogsägare och jägare är det möjligt att minska skadorna, vilket gynnar alla i slutändan. Information och inventeringar är medlen för att få rätt trädslag på rätt plats och därmed goda förutsättningar för balans mellan foderresurser och klövviltspopulation. Läs mer om projektet här


Kommunikation och opinionsbildning

Kontakt hos oss marianne.eriksson@lrf.se 08-7875906

För att informera om vad LRF Skogsägarna jobbar med har vi under året gett ut tre nummer av Aktuellt från LRF Skogsägarna, som riktar sig till förtroendevalda och anställda, och tre gånger haft LRF Skogsägarnas sida i Skogsland med medlemmar som målgrupp.

Vi har haft ett tiotal debattartiklar och krönikor i olika tidningar där vi lyft skogens potential för framtidens biobaserade samhällsekonomi och de positiva signalerna om att naturhänsynen i skogsbruket ökar.
Drygt 10 000 personer gillar nu vår facebooksida Vi som gillar skog och aktiviteten där är tidvis livlig, liksom på Twitter #gillaskog.
LRFs webbplats har omarbetats och LRF Skogsägarna finns numera här. Vårt skogspolitiska arbete hittar du här.


Personalförändringar

• LRF Skogsägarnas administratör Pia Broberg gick vid årsskiftet i pension och har ingen efterträdare.
• Emma Berglund började vid årsskiftet som Nor-diska Familjeskogsbrukets samordnare och röst i Bryssel där hon finns i European Forestry House.