- Vi har under en längre tid sett hur myndigheterna förändrat sitt arbetssätt utan stöd av politiska beslut. Det är bra att riksdagen nu tydligt sätter ner foten och säger ifrån. Nuvarande behandling av medborgare är inte värdigt en rättsstat, säger Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.

Riksdagen slår fast att Artskyddsförordningen och nyckelbiotopshantering måste ses över så att det blir rättssäkert.
- Dagens situation där höga naturvärden i skogen innebär en stor ekonomisk risk för skogsägaren är mycket olycklig och kontraproduktiv ur miljösynpunkt. Så kan vi inte ha det säger Sven Erik Hammar som välkomnar att riksdagen också beslutade att se över lagstiftningen så skogsägare inte drabbas negativt om den sköter sin skog väl.

Riksdagens 4 uppmaningar till regeringen

1. Rättssäker nyckelbiotopsinventering. Säkerställ att inventeringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv samt tar hänsyn till lokala och regionala förutsättningar.
2. Se över artskyddsförordningen för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker.
3.  Säkerställ incitament för att skogsbrukare ska vilja ägna sig åt hållbart skogsbruk och se över lagstiftningen på området.
4. Se över olika typer av ersättningsmodeller för markägare som gör insatser för att skydda sin skog, i syfte att skapa effektivare skyddsformer.

Läs hela riksdagens dokument här