Skogsbrandsutredningen föreslår att MSB, Myndigheten för skydd och beredskap, ska kunna överta ansvaret vid särskilt omfattande räddningsinsatser, som skogsbränderna 2018. LRF och skogsägarföreningarna håller med om den analysen.

"Det finns behov av ökad tydlighet och nationell enhetlighet och samordning på flera plan, exempelvis i kommunikation med allmänhet, vid samverkan mellan räddningstjänster och vid samverkan med frivilligorganisationer och andra aktörer. Hantering och agerande skiljer idag mellan län på ett för brandbekämpningen hämmande sätt", skriver LRF och skogsägarföreningarna i sitt remissvar där de betonar att MSB får rollen att prioritera nationella och internationella resurser.

Vad gäller eftersläckningsarbetet visar siffror från Länsförsäkringar att 73 procent av skogsbrandsarealen av berodde på återantändning sommaren 2018, något som till varje pris måste undvikas framöver. LRF och skogsägarföreningarna anser att någon utsedd person behöver ha samordningsansvar under en bestämd tid.

Regionala flygplatser viktigt i kris

LRF betonar också vikten av en gedigen analys kring den digitala infrastrukturen, brandflygsbevakningen och infrastrukturen för flyget.

"Brandbevakning kräver piloter i god flygtrim och som spanare ska man vara utbildad på att kunna navigera och sköta Rakelradion för att kommunicera med SOS Alarm och insatsledaren på marken. Nedläggning av flygplatser och dyra avgifter gör det svårt att upprätthålla kompetensen. Tillgång till flygrelaterad infrastruktur med landningsmöjligheter och bränsledepåer är viktigt inte bara för brandflygsbevakning utan även för flygplan för släckning. Detta förhållande behöver uppmärksammas. När regionala flygplatser läggs ner försvinner infrastrukturen i form av banor och bränsle, piloter och flygplan. Det gör att flygklubbar försvinner och de som vill lära sig flyga har svårt att utbilda sig, vilket är negativt för brandflygsbevakningen. Dessutom, om denna infrastruktur saknas hjälper varken tillgång till svenska eller utländska flygplan eller helikoptrar för brandbekämpning. Sveriges förmåga att kunna ta emot hjälp avtar. Regionala flygplatser behöver ses som en del i grundläggande krisberedskap."

Aktivt skogsbruk minskar risken för bränder

Ett aktivt hållbart skogsbruk minskar risken för bränder. Genom friska vitala skogar som sköts minskar risken för brand. Sveriges skogsbilvägnät är fördelaktigt då faktum är att de flesta bränder stoppas vid vägar. Och redan i år har våra medlemmar varit ute på dessa vägar med gödsel¬tunnor för att hejda skogsbränder. 

Skog är en värdefull naturresurs som bidrar till det svenska välfärdsbygget. 70 procent av Sveriges yta är skog, vi behöver dimensionera för skogsbränder. Ett aktivt arbete för att minimera antalet och hantera uppkomna skogsbränder gör att upplevelsen av räddningstjänsten som tillräcklig och likvärdig förstärks. Skogsbruket tog efter de omfattande bränderna i Västmanland 2014 fram branschgemensamma riktlinjer för att förebygga att skogsbrand uppstår och för att förhindra spridningen om det händer. Sommaren 2018 visade att riktlinjerna fungerar. 

 

Läs hela remissvaret här