Avsikten är att de ska leda till en ökad samsyn om vilka miljöhänsyn som krävs för att bidra till de skogspolitiska målen och miljökvalitets-målen. Målbilderna ska kunna användas som en konkret grund för utbildning, rådgivning och uppföljning av miljöhänsyn.

Arbete pågår nu med att kalibrera, implementera och vidareutveckla målbilderna. Vissa målbilder revideras utifrån otydligheter som uppstått eller frågeställningar som inte hann slutföras under dialog-processen. Arbetet sker i fyra grupper: mark och vatten, naturvård, friluftsliv och rekreation samt kulturmiljöer. Representanter för familjeskogsbruket finns med i alla grupperna liksom i den övergripande förvaltningsgruppen för målbilderna.

Sektorsansvaret förutsätter en rimlig ansvarsför-delning mellan samhället, näringslivet och enskilda skogsägare. Skogsägarföreningarna implementerar nu målbilderna i sina arbetsrutiner, fältinstruktioner och rådgivning. Hur väl vi lyckas att omsätta målbilderna i praktiken kommer att noga följas upp och utvärderas. Familjeskogsbrukets bidrag till målbildernas förverk-ligande är avgörande för om vi ska få behålla grund-principen om frihet under ansvar i skogspolitiken.

Kontakt hos LRF Skogsägarna:
johanna.fintling@lrf.se 08-787 58 96