I en ny rapport utvärderar Europas skogsägare skogscertifieringssystemen PEFC och FSC. Syftet med rapporten är att ge kunskap och inblick i hur familjeskogsbrukets förutsättningar och kärnvärden hanteras i de två dominerande certifieringssystemen.

Utvärderingen visar att PEFC på många sätt är mer robust och bättre anpassat till familjeskogsbrukets behov och förutsättningar. I PEFC är standardutvecklingen, certifieringen och ackrediteringen strikt åtskilda och bygger på internationellt erkända krav för certifiering och ackreditering i enlighet med ISO-systemen. PEFC baserar sin utveckling på internationella skogspolitiska processer, balanserar de tre dimensionerna av hållbarhet i ett nerifrån-och-upp-system och säkerställer mer förutsägbarhet och transparens i sin utveckling. PEFC utgår tydligare från äganderättens betydelse och skogsägarnas långsiktiga perspektiv och avgörande roll för förvaltning av skogsresursen.

FSC gynnar stora företag

FSC är istället utvecklat för stora företag. FSC är ett mycket komplext uppifrån-och-ner-system där mindre aktörer i praktiken har svårt att påverka utvecklingen. Kraven ökar stegvis och innebär mer oförutsägbara ekonomiska konsekvenser för skogsägaren. FSC-strukturen gynnar större aktörer som klarar av systemets komplexitet och kostnaderna det innebär. Dessutom skapar användningen av obestämbara koncept, såsom HCV (höga bevarandevärden) och så kallade kontrollerade källor, en betydande risk för skogsägare. Att vissa svenska globala företag i samarbete med globala miljöorganisationer inför policies om att bara köpa FSC-certifierat virke, innebär marknadsbarriärer främst för mindre och medelstora skogsägare.

Små och medelstora skogsägare riskeras stängas ute

Vi står inför en situation där små och medelstora skogsägare riskerar att stängas ute från delar av marknaden, vilket begränsar råvaruutbudet och ger negativa konsekvenser för skogsägaren och dennes incitament att långsiktigt bruka sin skog. Detta är ett problem också för samhället och dess möjlighet att nå en hållbar utveckling, hantera klimatförändringen och ställa om till en bioekonomi. Merparten av Europas skogsresurs ägs av miljontals enskilda människor över kontinenten vilket ger unika förutsättningar för en inkluderande ekonomisk utveckling där stad och land håller ihop.

Europas familjeskogsbruk kan och vill vara en del av framtidslösningen genom att fortsatt hållbart bruka sina skogar, leverera förnyelsebara råvaror till en fossilfri bioekonomi och skapa förutsättningar för jobb och goda levnadsvillkor även på landsbygden. Vi förväntar oss att globala företag, inte minst de med rötterna i Sverige, inser och respekterar familjeskogsbrukets förutsättningar och kärnvärden och bejakar sunda marknadslösningar och gedigna skogscertifieringssystem. Framtiden kan inte bygga på certifieringar som skapar marknadsbarriärer, drar undan råvara och tar bort incitamenten för skogsägarna att bruka sin skog.

Sven Erik Hammar
Styrelseledamot i CEPF, Europas familjeskogsägarorganisation

Läs hela rapporten här