En principdeklaration från Sveriges skogsägare

Sveriges skogsägare erbjuder jobb, tillväxt, klimatnytta och hållbara resurser för framtiden. Våra skogar är en fantastisk tillgång för landets ekonomi, sysselsättning och en levande landsbygd, samtidigt som vi värnar miljön, ekosystemen och andra värde

Vi brukar skogen för utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Vår skötsel av skogen och allt man kan göra av den ger skogen en nyckelroll i omställningen till en biobaserad samhällsekonomi, och för att minska mänsklighetens klimatpåverkan.

Forskning och innovationer ger nya klimatsmarta produkter och lösningar för allas vår vardag – fossil råvara byts mot förnybar.

Det skapar framtidstro och stora möjligheter för Sveriges skogsägare, för skogsnäringen och för samhället. Men äganderätten till skogen och drivkrafterna att bruka skogen utmanas allt mer. Restriktioner och detaljregler har kommit att hindra och försvåra ett aktivt skogsbruk.
Det sker samtidigt som Sverige och världen istället behöver ställa om till ett samhälle baserat på förnybara råvaror.

Därför lyfter vi nu fram följande grundläggande principer
som tillsammans avgör om Sveriges skogsägare ska
kunna leverera sitt erbjudande.

1. En stark äganderätt ger ett starkt samhälle
En stark och trygg äganderätt är en förutsättning för demokratin, rättsstaten och en fungerande marknadsekonomi.
Ett starkt och spritt enskilt ägande ger ett starkt samhälle och beslutsföra och ansvarstagande människor.

2. Frihet under ansvar ger ett hållbart skogsbruk
Frihet under ansvar bygger på tilltron till skogsägarnas vilja och förmåga att fatta ansvarsfulla beslut, till gagn för såväl det egna skogsägandet som för samhället. Det ger ett långsiktigt hållbart skogsbruk.

3. Brukad skog ger en hållbar utveckling
Brukad skog ger förnybar råvara, mångfald, jobb och en levande landsbygd. Skogen har en nyckelroll i att klara klimatomställningen och behöver brukas mer. Det ger en hållbar utveckling.

I skogen växer framtiden!

Här är hela principdeklarationen i pdf-format.

Här är budkavlen i korthet.