Det krävs egentligen alltid tillstånd för upplag av virke och skogsbränsle vid en väg. Vem som ger tillstånd beror på om upplaget är innanför eller utanför vägområdet och om det är en enskild eller allmän väg. För allmän väg söks tillstånd hos Trafikverket och det är här en förändring skett. Man kan ansöka om generella tillstånd som gäller för flera vägar inom ett län. Det generella tillståndet omfattar avlägg mot allmän väg med en hastighet upp till 80 km/h och en trafikmängd på högst 2000 fordon per dygn i genomsnitt. Fram till årsskiftet 2019/2020 har Trafikverket inte tagit ut någon avgift för detta men har nu infört en avgift enligt vägförordningen och avgiftsförordningen. Förordningarna i sig är inte nya utan Trafikverket har ändrat hur de tillämpar dessa i praktiken. För upplag intill en enskild väg ska man ansöka om tillstånd hos väghållaren (markägare eller vägförening) – inte hos Trafikverket. Trafikverket och skogsbrukets intressenter har tagit fram en broschyr som ger information om hur avlägg bör se ut för att vara trafiksäkra. Den innehåller dock inte information om de allra senaste reglerna för hur tillstånden söks.

Vad händer under 2020?

Fram till nu har de generella tillstånden från Trafikverket gällt för två år. Eftersom Trafikverket har sett ett behov av att ändra hur de tillämpar de generella tillstånden och avgiften kommer de under året utreda hur detta ska ske. Därför kommer de generella tillstånd som utfärdas från och med den 1 januari 2020 bara gälla för ett år i taget. Har man ett gammalt tvåårigt tillstånd gäller det fortfarande.

Trafikverket har uttryckt att de vill ha kontakt med näringen under utredningen om hur de generella tillstånden ska utformas framöver. Om alla generella tillstånd skulle ersättas med enskilda tillstånd för varje avlägg skulle Trafikverket få väldigt många tillståndsansökningar att hantera och det skulle öka både direkta kostnader och administrationen betydligt för skogsbruket och den enskilde skogsägaren. En grupp i Skogforsks regi där näringen och Trafikverket ingår kommer träffas för att diskutera frågan. LRF Skogsägarna är också inbjudna tillsammans med några andra intressenter till riksdagens trafikutskott för att diskutera frågan.

Det finns en oro bland skogsägare vad det här betyder i praktiken. Under 2020 har redan många skogsägarföreningar och andra skogliga aktörer generella tillstånd sedan tidigare som är giltiga. Om man som skogsägare vill lägga upp leveransvirke vid allmän väg är det bra att kontakta sin uppköpare innan för att se om man som skogsägare behöver söka tillstånd hos Trafikverket.