LRF Skogsägarna svarade den 28 februari på en remiss om hur artskyddsbestämmelserna ska tillämpas i skogsbruket. Vi ser myndigheternas förslag som mycket problematiskt eftersom skogsägare riskerar att drabbas av fler inskränkningar och förbud mot avverkning, utan att intrånget ersätts av samhället. Förslaget innebär även att skogsägare kan tvingas genomföra kostsamma inventeringar för att få avverka sin skog, vilket vi ställer oss mycket kritiska till. Vi motsätter oss även förslaget att skogsbruk ska kunna förhindras vid närvaro av fåglar som lokalt är ovanliga trots att fåglarna trivs bra i det brukade landskapet på det nationella planet. LRF Skogsägarnas remissvar finns här.

Vad remissen inte behandlade är vilka fågelarter som ska kräva särskild hänsyn i skogsbruket. Den frågan hanteras i en annan remiss som LRF tillsammans med skogsägarföreningarna kommer att besvara senast den 24 mars.