- Det här behövs för vi har många miljömål men inga mål för produktion, säger Karin Vestlund Ekerby, expert på skogsproduktion på LRF Skogsägarna.

Karin Vestlund Ekerby är LRFs representant i en grupp från den svenska skogsnäringen som nu har till uppgift att ge förslag på hur produktionsmål för skogsbruket kan se ut.

Det viktiga här, säger hon, är att målen inte handlar om att en viss mängd skog ska avverkas.

- Man kan inte ha krav på en viss produktion. Ingen skogsägare ska tvingas att avverka för att ett visst produktionsmål ska uppnås, säger hon.

I stället handlar det om att sätta mål som möjliggör tillväxt i skogen och att undanröja hinder för bra tillväxt.

Frihet under ansvar ska gälla

Hon säger att grundprinciperna för skogspolitiken som handlar om frihet under ansvar ska gälla. Med den utgångspunkten gäller det för myndigheterna att förstå hur skogsägarna tänker och hur de fattar sina beslut om investeringar i skogen som ökar tillväxten.

- Mer än hälften av allt virke till industrin kommer från de privata enskilda skogsägarna så det är avgörande att målen sätts så att de stödjer deras beslut, säger hon.

Det kan till exempel handla om vilka trädslag som planteras på vilken mark och det påverkas till stor del av vilttrycket. Den stora älgstammen som finns i Sverige just nu betyder att gran ofta planteras på tallmark, just för att älgskadorna kan bli stora på ungtallen.

- Vi kommer naturligt in på viltet för det påverkar tillväxten kraftigt när djuren måste konkurrera om maten. Vilttrycket kan vara svårt att hantera särskilt för små privata markägare som kanske inte ens jagar själva eller ens får skjuta någon älg eftersom de har för lite mark.

Trygg äganderätt är viktigt

När skogsstyrelsen gick ut brett i januari med nyheten om produktionsmålen efterlyste myndigheten investeringar i skogsbruket från markägarna, till exempel mer röjning så att tillväxten ökar.

Karin Vestlund Ekerby menar att skogsägares vilja till investeringar är starkt kopplad till en trygg äganderätt.

-  Det handlar om att det ska finnas en långsiktighet och en trygghet i att man får bruka sin mark. Om det blir en känsla av osäkerhet runt detta så kommer många inte att vilja göra investeringar i skogens tillväxt om de inte vet om de kommer att kunna dra nytta av investeringen.

Hon beskriver skogspolitiken som en vågskål. Miljömålen är många och väger ner tungt. Nu kommer även produktionsmål som förhoppningsvis gör att vågen hamnar i balans.

- Det ligger i våra händer att göra något bra av det här nu, säger hon.