Ersättning vid brukandeförbud

Artskyddsreglerna har sin grund i EU:s naturvårdsdirektiv som införts i Sverige på ett överambitiöst sätt. Problematiken är väl känd – artskyddsreglerna innebär i nuvarande utformning och tillämpning ett stort problem eftersom de är alltför långtgående och oförutsägbara.

De många gånger omfattande inskränkningarna är, enligt LRF, inte förenliga med egendomsskyddet i grundlagen. Det betyder att enskilda oförutsett och plötsligt kan drabbas av avverkningsförbud utan ekonomisk ersättning. LRF jobbar med att få till stånd förändrade regler och ekonomisk ersättning för drabbade markägare. Detta gör vi genom näringspolitiskt arbete, kommunikationsarbete och principmål i domstol.

Läs gärna LRF Skogsägarnas naturvårdsexpert Gunnars Lindéns blogg.

Det goda ägandet

Det finns 300 000 skogsägare i Sverige som äger hälften av Sveriges produktiva skogsmark och står för 60 procent av dagens virkesförsörjning. Vår kampanj för att visa de goda ägarna bakom en stor del av Sveriges skogar heter Det finns en hand bakom varje skog. Det goda ägandet.

Nationellt skogsprogram

Sedan 2015 har regeringen fört en dialog med näringsliv och intresseorganisationer för att ta fram ett nationellt skogsprogram och nyligen kom ett förslag. LRF står bakom visionen men anser att programmet missar skogens roll i bioekonomin. Vi lägger mycket kraft och resurser på att programmet verkligen ska skapa förutsättningar för det samlade, proaktiva lyft för skogen som bas för jobb och tillväxt i hela landet, med fokus på skogens positiva och betydande roll i det framtida samhället, som regeringen målat upp i sin vision. Förutsättningarna behöver konkretiseras i regionala skogsprogram.

Frihet under ansvar

Dagens skogspolitik bygger på frihet under ansvar. I ett rättssamhälle och en ordnad demokrati ger äganderätten trygghet i ägandet och brukandet, och skogsägaren är själv beslutsför inom givna ramar. Dagens frihet innebär även förväntningar på näringen (skogsägarna och andra företag) att bidra till de skogspolitiska övergripande målen. Vi arbetar för bra skogsproduktion och bra miljöhänsyn. Två exempel är projekten Målbilder för god miljöhänsyn och Samverkansprocess för ökad skogsproduktion.

Bioekonomin

Den parlamentariska miljömålsberedningens slutbetänkande från 2016 bekräftar dagens skogspolitik. Det slår också fast att skogens klimatnytta ligger i tillväxt i skogen och substitution som betyder att material och produkter som bidrar till klimatpåverkan ersätts med förnybara produkter, som skog. Vi ser att skogen kan komma att spela en stor roll för ett fossilfritt samhälle, ett samhälle där vi ersatt olja och kol och andra ändliga råvaror med förnybara råvaror. En bioekonomi. Se även Skog och klimat