Demoförsök

Trips i prydnadsväxter
Baserat på resultaten från tripsförsöken i jordgubbar görs enklare demonstrationsförsök i prydnadsväxtodling

Ogräs i vävtäckta morötter
För att skaffa mer kunskap om hur Goltix WG och Legacy 500 SC, som fått UPMA till denna säsong, fungerar i vävtäckta morötter görs ett enklare demonstrationsförsök.

Effektivitetstest

Prydnadsväxter - tillväxtreglering
Test av olika preparat för tillväxtreglering. Caryx testas i pelargon, Marguerit och Osteospermum. Screening av olika doser och appliceringssätt. Projektet har pågått i tre år för att hitta alternativ till Cycocel.

Äpple – Äppleskorv
Flera nya fungicider som godkänts för andra ändamål testas i kombination med färre antal behandlingar med Delan och Delan Pro. Delan och Delan Pro har godkännanden med färre antal tillåtna bekämpningar än vad som hittills varit godkänt och strategin måste omarbetas. Projektet är en upprepning av försök 2018 då det inte blev några skorvangrepp i det torra vädret.

Äpple – ogräs
Test av olika ogrässtrategier. Behandling har skett på hösten och på våren och sommaren. Syftet är att hitta alternativ till glyfosatpreparat och att hitta effektiva strategier.

Lök – lökbladmögel
Olika fungicider testas i ett försök i Danmark där löken smittas med bladmögel. Syftet är att hitta preparat som kan godkännas då befintliga substanser förväntas avregistreras. Projektet är en upprepning av försök 2018 då det inte blev några angrepp.

Rapsfluga i salladskål
Olika fungicider, bland annat NeemAzal, kommer att testas för att försöka hitta en lösning på detta svåra insektsproblem. Projektet är en utökning av försök 2018 där det misslyckades att hitta alternativ till Conserve.

Palsternacka ogräs
Dos-respons försök med Starane

Bekämpning av revplantor i jordgubbar
Olika typer av ogräsmedel mot revplantor i jodgubbar testas. Bland annat ingår pelargonsyra som ett alternativ till preparat med dikvat.

Trips i jordgubbar
Olika växtskyddsmedel med tonvikt på ”fysikaliskt verkande” preparat testas.

Allmänkemikalier mot ogräs
Allmänkemikalierna växteperioxid, natriumklorid och bikarbonat testas mot ogräs för behandling mellan grödor och omkring byggnader såsom växthus eller stallar.

Sammetsfläcksjuka i tomat
Godkända fungicider i tomatodling testas mot sammetsfläcksjuka. En kartläggning av denna sjukdom som blivit vanligare när olika sorters tomat odlas har genomförts och har givit information om vilka fungicider som troligen har effekt.

Fytotox- och effektivitetstest

Jordgubbar – ogräs
Test av olika tidpunkter för herbiciderna Proman och Centium.  Syftet är att kunna söka godkännande för någon herbicid med bättre kunskap om vid vilken tidpunkt efter plantering behandling kan ske.

Morötter - Svamp
Försök som testar olika växtskyddsmedels inverkan på lagringssvampen Acrothecium på morötter. Under tre år har alla tänkbara fungicider testats och de preparat som har bäst effekt kombineras nu till strategier som kan vara möjliga att söka godkännande för.

Strategiförsök

Morötter – Morotsbladloppa
Kemiska och fysikaliskt verkande preparat i olika kombinationer för att få bästa möjliga effekt mot morotsbladloppan. Projektet har pågått i tre år men det är inte alltid det blir angrepp i försöket. Strategier för såväl konventionell som ekologisk odling testas. Preparat som kan användas i ekologisk odling ingår också i de konventionella försöksleden.

Bönor - Ogräs
Projektet har pågått sedan 2009 och syftet är att skapa förutsättningar för en fortsatt rationell bönodling i Sverige. Såväl jord- som bladherbicider testas.

Lök – Ogräs
Två försök med jordherbicider, tre strategiförsök och ett screeningförsök där alla herbicider som kan vara tänkbara testas. Försök sker i Skåne och på Öland, screeningförsöket ligger i Danmark på jord utan ogräs. Syftet är att hitta säkra strategier utan både Stomp och Totril/Buctril, vilket Sverige är ensamma om att försöka klara av.

Ogräs i morot och palsternacka
I morot och palsternacka testas olika ogrässtrategier. Försök sker i Skåne och på Gotland. Eftersom Fenix har fått begränsningar i dos och behandlingstidpunkt behöver nya strategier tas fram. I dessa försök ingår led med Tramat, Starane och Lentagran som inte är godkända i morötter och palsternacka.

Sojabönor –ogräs
Ett försök för att hitta en fungerande strategi i sojabönor, som än så länge odlas i mycket liten omfattning i Sverige.

Ogräs i dill och persilja
För att hitta fler preparat när Fenix fått begränsad användning testas olika preparat som är godkända i dill och persilja i något annat land. I persilja testas Basagran, Kerb och Boxer. I dill testas Lentagran, Kerb och Centium. Avsikten är att kunna söka UPMA för något av dessa preparat.

Screeningförsök

I lök och morötter testas alla herbicider som bedöms vara möjliga att kunna använda i Sverige. Syftet är enbart att se om grödan tål behandlingarna.

I lök, morötter och palsternacka testas alternativ till dikvat, som är en substans som fungerar som att bränna ogräset innan grödans uppkomst. Alternativ som testas är bland annat pelargonsyra.I  år görs även ett semifieldförsök med regnsimulering för att se hur stor risken är för fytotox under våta förhållanden. Försöket är en upprepning av försök 2018. Då uppkom ingen skada på grödan men de torra förhållandena kan ha påverkat resultatet.

Resthaltsförsök

Insekter i jordgubbar – pyretroiden Mavrik pågår för andra året

Ogräs i purjolök - Fenix

Kunskapssammanställning

Levermossa i plantskola
En sammanställning av internationell forskning och kunskap om levermossa görs. Vilka preparat används i andra delar av Europa och vilka odlingstekniska åtgärder vidtas