Interregprojektet har en total budget på 1 345 753 EUR under perioden 1 januari 2020 fram till 30 september 2022. Projektet ska stärka nätverket hos aktörer kring problemställningar inom växtskydd och skapa samarbete inom regionen.

Syfte med projektet

Projektets huvudsyfte är att stärka produktionen av specialgrödor i regionen när det gäller växtskydd. Projektet ska skapa en gemensam plattform där aktuella problem, kunskap kring dem och försöksresultat kan delas och användas för att optimera och samordna gemensamma ansträngningar för att hitta lösningar på växtskyddsproblem. Eftersom allt färre kemiska växtskyddsmedel kommer på marknaden kommer mycket av arbetet att handla om att hitta icke-kemiska och biologiska lösningar. Projektet ska också säkra gemensamma försöksstandarder så att försöksresultaten kan användas i alla länderna.

Projektpartnerna är: Dansk Gartneri (DK), Norsk Landbruksrådgiving (NO) HortiAdvice (DK), Aarhus Universitet, Flakkebjerg (DK), Lantbrukarnas Ekonomi AB (SE) och Jordbruksverket (SE).

Projektet får stöd av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak programmet
https://interreg-oks.eu/ under Insatsområdet Innovation. Programmet får stöd av EU genom European Regional Development Fund (ERDF).

Kontaktpersoner i Sverige är:

Agneta Sundgren agneta.sundgren@lrf.se

Sara Ragnarsson sara.ragnarsson@jordbruksverket.se