Fruktodlingen ökade mest både procentuellt sett och i absoluta tal. Tillväxten gällde äpple och uppnåddes genom en kombination av hög skörd och ett högt pris. Köksväxterna på friland ökade nästan lika mycket i värde räknat i absoluta tal.

Torkan medförde visserligen lägre skörd men det kompenserades mer än väl av ett högre pris.

Bären minskade däremot i värde genom lägre pris än året före.

Sammantaget ökade det reala produktionsvärdet med 6 procent 2018. Det hamnade då 23 procent över basåren vilket är långt över det generella målet som var 12,6 procent 2018.

Prognosen för 2019 är mycket osäker. De preliminära arealuppgifterna visar något minskad areal med frilandsodling. Det indikerar minskad volym samtidigt som det finns en trend med högre hektarskördar och ökad växthusodling.

Prisindex för första halvåret indikerar högre realt pris än ett genomsnitt för tidigare år. Sammanlagt ger detta en prognos om fortsatt ökande realt produktionsvärde 2019.

SE FILMEN: Varsamma händer och ny teknik bakom äppel-boomen

Potatisen på väg mot det normala

Potatisskörden blev låg 2018 men värdemässigt kompenserades volymbortfallet nästan av ett högre pris. Prognosen för 2019 är att volymen återgår till det normala. Arealen potatis är något mindre än 2018. Räknat med genomsnittliga hektarskördar för åren 2013-2017 ger det ändå en volym i nivå med basåren. Priset för matpotatis beräknas sjunka i samband med årets skörd. Troligen hamnar det något under basåren när även inflationen har beaktats. Prisfallet syns tydlig i juni när årets färskpotatis kom. Det reala produktionsvärdet hamnar 3 procent under genomsnittet för basåren om prognosen slår in.

Sockerbetor ökar svagt på osäker prognos

Prognosen för sockerbetorna är mycket osäker. I brist på bättre data prognostiseras priset ligga kvar på samma nivå som 2018 och därmed sjunka realt i takt med inflationen. Skörden prognostiseras däremot bli större än förra året. Dock inte till nivån åren före. Prognosen för 2019 bygger på en hektarskörd i nivå med genomsnittet 2013-2017 kombinerat med årets areal som är 11 procent mindre än 2018. Totalt beräknas det reala produktionsvärdet öka något men ändå hamna 34 procent under basåren 2010-2014.

Läs hela rapporten här