Projektet omfattar alla arealsmässigt små grödor eller växtskyddsmedel med liten användning. I princip omfattas alla grödor inom den yrkesmässiga trädgårdsodlingen, bortsett från potatis, liksom en del lantbruksgrödor som t.ex. fröodling, åkerbönor, lupiner.

Sedan starten av projektet Minor Use har flertalet försök genomförts varje år. Vissa av dem som flerårsprojekt, vissa av dem delfinansierade av branschen själva och ett fåtal färdiga studier är inköpta utifrån. Totalt har Minor Use sedan starten 2007 finansierat, helt eller delvis, 195 stycken projekt.

Projektet Minor Use sträcker sig i dagsläget fram till och med 2016 men LRF hoppas på fortsatt finansiering. I regeringens konkurrenskraftsutredning inom jordbruk och trädgård framhålls vikten av att arbetet fortsätter. Utredningen konstaterar att Sverige i vissa fall har tillgång till färre växtskyddsmedel av betydelse för produktionen än övriga konkurrentländer.

Utredningen föreslår därför förenklad beslutsprocess och i större utsträckning acceptera andra medlemsländers godkännandeprocesser när det gäller växtskyddsmedel då samtliga medlemsländer styrs av samma regler. Utredningen föreslår också fortsatta insatser för att säkra tillgången på växtskyddsmedel för grödor som odlas i liten omfattning och för begränsade användningsområden.