Vid kemisk bekämpning ska karenstiden för de preparat som man har använt anges i sprutjournalen. Detta är ett tvärvillkor.

Du måste också skriva in vilket växtskyddsmedel som har använts, vem som utförde bekämpningen samt i vilken gröda, vid vilken tidpunkt och skifte som detta skedde och vilket syfte bekämpningen hade (tillväxtreglering). Vidare ska karenstid och verkligt skördedatum anges för att reglerna ska anses uppfyllda. 

Mer information om sprutjournalen hittar du på Säkert växtskydds webbplats.

Här kan du ladda ned en sprutjournal.