Spannmål som behandlas med glyfosat före skörd ska särhållas från grödor för livsmedelsproduktion.

 • Giltighetstiden är från 29 september till 30 oktober 2015.
 • Den behandlade spannmålen ska hållas åtskilda från samma grödor avsedda för livsmedel
 • Högst en behandling per skifte
 • Karenstid 7 dagar mellan behandling och skörd för spannmål 
 • Dos: 0.8-1,2 liter per hektar och användningen gäller endast glyfosatprodukten Barclay Gallup Biograde 360 med reg nr 4812.
 • Spannmålen får vara i utvecklingsstadium BBCH 85-99, det vill säga från degmognad och framåt.

 Möjligheten att använda glyfosat för avdödning av gröna växtdelar, groende ax och ogräs gäller:

 Endast fält där axen gror, i fält med gröna, yngre växtdelar och fält med omfattande liggsäd där ogräs eller annan grön växtmassa tränger igenom. 

Glyfosat är sedan tidigare tillåtet att använda i gröda avsedd för energiändamål, till exempel förbränning.

 Vilka aktörer berörs?

 • anläggningar som hanterar spannmål
 • lantbrukare som ska sälja till eller köpa av grannar
 • företagare med djurproduktion som avser att använda glyfosatbehandlad spannmål till eget foder

Branschen har kommit överens om följande:
I dialog mellan LRF och LRF Mjölk, Sveriges Nötköttsproducenter, Sveriges Grisföretagare, Svenska Ägg, Svensk Fågel, Sigill Kvalitetssystem AB samt spannmålshandeln har vi sedan tidigare kommit överens om följande:

För att acceptera spannmål från glyfosatbehandlade fält som foder ska lantbrukarna:

 • Hålla isär behandlad och obehandlad spannmål
 • Uppge till köpare om spannmålen är behandlade enligt dispensvillkoren. Detta gäller både vid leverans till foderindustrin och till andra köpare av fodergrödan
 • I syfte att minimera osäkerheten i mellangårdshandeln, anmodas köparen att begära intyg på att eventuell behandling skett enligt dispensvillkoren och att karenstiden uppfyllts, bland annat genom att utdrag ur sprutjournal bifogas. Att villkoren för behandling uppfyllts anges lämpligen i mellangårdsavtalet
 • För odlare som använder egen foderspannmål till foder ska sprutjournal finnas tillgänglig och uppgift om karenstid kunna dokumenteras
 • För producenter anslutna till IP SIGILL gäller att beslut om bekämpning på grund av extra besvärliga förhållanden ska ske i samråd med rådgivare eller motsvarande. Se IP SIGILL Basregler 2011, regel 11.3B, Integrerat växtskydd. 
 • Under förutsättning att hänsyn tas till punkterna ovan är LRFs uppfattning att berörda branscher instämmer i att spannmål från glyfosatbehandlade fält kan användas som foder i djurproduktionen. 

Här intill kan du ladda ner avtal för försäljning av glyfosatbehandlad spannmål till foder.

Tänk på följande:
Om det finns begränsningar i de eventuella miljöersättningar du ansökt om i SAM 2015. I miljöersättningen för Minskat kväveläckage (fånggröda och/eller vårbearbetning) är det tillåtet att sprida kemiska växtskyddsmedel före skörd av huvudgrödan, men samtidigt inte tillåtet att bryta fånggrödan före sista brytningsdatum. Även en låg dos glyfosat kan äventyra fånggrödan. Vilka tidpunkter som gäller beror på var i landet fälten finns. Läs vidare på Jordbruksverkets webbplats.

Resthalter
Erfarenheten från 2008, då ett antal analyser på foderspannmål genomfördes, visar att resthalten glyfosat från behandlade fält i dos enligt dispensen ligger långt under gränsvärdet för livsmedel. Gränsvärdet för höstvete, rågvete, vårvete samt råg är 10 mg glyfosat/kg och för havre, korn gäller 20 mg/kg. 2008 års analyser visade värden mellan 0,0064-1,80 mg/kg spannmål. Normalt görs stickprovskontroller i spannmålshandeln på såväl svensk som importerad råvara. Behandling med glyfosat före skörd är tillåtet i till exempel Danmark, Belgien, Storbritannien, Tyskland, Irland, Frankrike, Polen och Österrike. I Danmark får man köra bland annat Roundup Bio i dosen 2,0-3,0 l/ha beroende på gröda.