Spannmål som behandlas med glyfosat före skörd ska särhållas från grödor för livsmedelsproduktion.

  • Giltighetstiden är från 12 september till 31 oktober 2017.
  • Den behandlade spannmålen ska hållas åtskilda från samma grödor avsedda för livsmedel
  • Högst en behandling per skifte
  • Karenstid 7 dagar mellan behandling och skörd för spannmål 
  • Dos: 0.8-1,2 liter per hektar och användningen gäller endast glyfosatprodukten Barclay Gallup Biograde 360 med reg nr 4812.
  • Spannmålen får vara i utvecklingsstadium BBCH 85-99, det vill säga från degmognad och framåt.

Möjligheten att använda glyfosat för avdödning av gröna växtdelar, groende ax och ogräs gäller endast fält där axen gror, i fält med gröna, yngre växtdelar och fält med omfattande liggsäd där ogräs eller annan grön växtmassa tränger igenom. 

Glyfosat är sedan tidigare tillåtet att använda i gröda avsedd för energiändamål, till exempel förbränning.

Vilka aktörer berörs?

  • anläggningar som hanterar spannmål
  • lantbrukare som ska sälja till eller köpa av grannar
  • företagare med djurproduktion som avser att använda glyfosatbehandlad spannmål till eget foder

Här kan du ladda ner avtal för försäljning av glyfosatbehandlad spannmål till foder.

Tänk på följande:
I miljöersättningen för Minskat kväveläckage
(fånggröda och/eller vårbearbetning) är det tillåtet att sprida kemiska
växtskyddsmedel före skörd av huvudgrödan, men samtidigt inte tillåtet att bryta fånggrödan före den 10 oktober i berörda län. Även en låg dos
glyfosat kan äventyra fånggrödan. Frågan om miljöersättning för minskat
kväveläckage berör i detta fall troligen endast ett fåtal lantbrukare men den som överväger att spruta bör tala med sina länsstyrelse.  

Läs vidare på Jordbruksverkets webbplatsResthalter
Erfarenheten från 2008, då ett antal analyser på foderspannmål genomfördes, visar att resthalten glyfosat från behandlade fält i dos enligt dispensen ligger långt under gränsvärdet för livsmedel. Gränsvärdet för höstvete, rågvete, vårvete samt råg är 10 mg glyfosat/kg och för havre, korn gäller 20 mg/kg. 2008 års analyser visade värden mellan 0,0064-1,80 mg/kg spannmål. Normalt görs stickprovskontroller i spannmålshandeln på såväl svensk som importerad råvara. Behandling med glyfosat före skörd är tillåtet i till exempel Danmark och Storbritannien och flera andra EU-länder.