Kommissionen har under året börjat se över de riktlinjer som reglerar medlemsstaternas möjligheter att ge stöd eller subventioner av olika slag inom energi- och miljöområdet. De uppdaterade riktlinjerna som kommer gälla fram till 2030 presenteras under nästa år. LRF jobbar aktivt med att driva frågan både gentemot den svenska regeringen men även via Copa-Cogeca i Bryssel. Vi tycker det är viktigt att de nya riktlinjerna inte begränsar eller fasar ut möjligheten till stöd för biodrivmedel baserade på livsmedels- eller foderråvaror utan anser att kommissionen i stället ska fokusera på att fasa ut sådana råvaror som klassas att ha en indirekt ändrad markanvändning (high- and low-ILUC), exempelvis palmolja.

Utgångspunkten bör enligt LRF vara förnybartdirektivets regler, som medger användningen av livsmedels- och foderråvaror, dessa är alltså inte förbjudna på något sätt. Begränsningen som finns ligger i hur stor del som får tillgodoräknas gentemot det gemensamma målet om 14 procent förnybart i transportsektorn. Två publika konsultationer finns att besvara fram till början av januari, en som avser riktlinjerna för energi och miljö och en avseende förnybartdirektivet.