2019 ändrades reglerna för Klimatklivet. Förändringen innebär en större möjlighet att få godkänt stöd för åtgärder som minskar jordbrukets utsläpp av växthusgaser. Om minskningen av utsläpp av växthusgaser är likvärdiga för flera ansökningar ska hänsyn tas till åtgärdernas möjlighet att bidra till att minska utsläpp av växthusgaser inom jordbruket. Naturvårdsverket har numera möjlighet att bifalla fler ansökningar än vad som annars hade varit fallet.

De senaste åren har energikonverteringar varit den allra vanligaste åtgärden som jordbrukare söker för, exempelvis där man bytt från eldningsolja till flis eller pellets i spannmålstorkar, men det har också skett en ökning av ansökningar som rör uppvärmningssystem, byte till eldriven pumpanläggning för bevattning, eldriven gödselhantering eller andra arbetsmaskiner och arbetsredskap. Under 2021 kommer det att vara fyra ansökningsperioder, du hittar dem här.

Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbsida.