I dag står svenska vårrapsodlare utan råd om vilket växtskyddsmedel de ska använda. Bakgrunden är att EU-kommissionen beslutade om ett tvåårigt förbud mot användning av vissa Neonikotinoider för betning av bland annat oljeväxter med start i december 2013.

Bakom beslutet låg indikationer på att bin tar skada av medlet. De två åren har nu gått men odlarna har inte fått besked. Och de experter som ska granska detta åt EU har meddelat att de inte kommer med några nya råd om detta förrän 2017. Lennart Nilsson är styrelseledamot i LRF och vice ordförande i LRFs växtodlingsdelegation och vill se politisk handling i frågan: 

- Det är givetvis oroande om bina kan ta skada. Som odlare är vi ju beroende av bina och de i sin tur av blommande växter för att producera honung. Vi förväntar oss att mycket snart få se mer politisk aktivitet i den här frågan. Just nu står våra rapsodlare utan råd. 

Länder som Finland, Estland, Danmark och Storbritannien har beviljat dispenser för neonikotinoider under 2015 och 2016. I Sverige har motsvarande dispensansökningar hitintills fått avslag. 

- Om vi ska ha en fungerande konkurrenssituation inom EU måste alla länder anamma de regler som gäller, på samma sätt. Så är det inte ut nu när vissa länder ger dispens och andra inte. Det här är ett stort problem för rapsodlarna, säger Lennart Nilsson.

Inom LRF Växtodling samlas branschen i en protest mot att det saknas ett godkänt växtskyddsmedel och att andra länder beviljar dispens som sätter Sveriges odlare i en sned konkurrenssituation. LRF kräver lika villkor för alla rapsodlare inom EU och agerar just nu i frågan genom möten med sakkunniga politiker och tjänstemän i riksdagen och på Kemikalieinspektionen, genom debatt och genom att öka de berörda personernas kunskap om växtskydd i ett kommande riksdagsseminarium i mars.

Läs mer:

Rapsodlare kämpar mot betningsförbud