Höstsäd bakom hög spannmålsskörd

Jordbruksverkets skördeprognos indikerar att spannmålsskörden blir 5,9 miljoner ton. Det är något högre än prognosen förra kvartalet. Skillnaden är att hektarskördarna verkar ligga strax över genomsnittet.

Den stora arealen höstsäd, 505 000 hektar, bidrar också till att skörden kan bli hög. Det var dock även beaktat i prognosen förra kvartalet. Mycket kan hända innan skörden är bärgad.

Ett orosmoment är att det regniga vädret under skörden kan medföra sänkt kvalitet på spannmålen.

Priset är också osäkert. Prognosen för 2019 är ett genomsnitt på 1,35 kronor per kilo. Den bygger på utvecklingen under första halvåret och på terminspriser. Första halvåret var priset högre än året innan men terminspriserna indikerar ett klart lägre pris under hösten än under torråret 2018. Det verkar också hamna lägre än under basåren 2010-2014. Slår prognosen in kommer det reala produktionsvärdet öka med 30 procent och hamna 1 procent över basåren vilket är långt från det generella målet.

Höstraps bakom rekordskörd av oljeväxter

Jordbruksverkets skördeprognos indikerar att skörden blir 350 000 ton. Det är en av de högsta skördarna någonsin. Ökningen ligger främst i ökad areal och då främst av höstraps. Låga skördar i Europa gör också att priserna har stigit. Terminspriserna indikerar att priset kan bli något högre för årets skörd än under basåren och även högre än under torråret 2018. Det reala produktionsvärdet beräknas öka kraftigt och hamna 21 procent över basåren. Det är något över det generella målet.

Proteingrödor har minskat kraftigt

Arealen med foderärt och åkerböna har minskat kraftigt enligt Jordbruksverkets preliminära statistik. Arealen är nu bara något större än den var innan den kraftiga expansionen 2015. Skörden blir visserligen högre än 2018 men den blir betydligt lägre än åren före. Nedgången i areal beror troligen på en kombination av en svag prisutveckling, många misslyckade odlingar förra året och på de gynnsamma förutsättningarna för höstsådd 2018 vilket medfört att alla vårsådda grödor minskade i år. Priset är osäkert men de terminspriser som finns indikerar att det blir lägre än 2018. Sammantaget prognostiseras det reala produktionsvärdet öka jämfört med torråret 2018 men minska mot åren innan. Det hamnar då 24 procent över basåren vilket är strax över det generella målet.

Läs hela rapporten här