Möte med Växtodlingsdelegationen 8 september

Trots obärgad skörd men med regn, träffades Växtodlingsdelegationen i Skåne för att diskutera en odlingsplan kopplad till Livsmedelsstrategin, utredningen om miljöskatter, handlingsplanen för växtskydd, Sveriges konkurrenskraft m m.

Utdragen skörd med blandat resultat
Sverige har fått in mer än 90 % av spannmålsskörden, men det går trögt med de sista procenten. Jordbruksverkets senaste skördeprognos landar på 5,7 miljoner ton spannmål medan Lantmännen har legat på 6,1 miljoner ton. Kvaliteten på skörden har sjunkit vecka för vecka. Mykotoxinhalterna har däremot generellt sett varit låga jämfört med förväntningarna, men havren runt Vänern har problem även i år.

Ny gröda presenterades i Rapport
LRF Växtodling medverkade i ett inslag om svenska quinoa-skörden den 15 september. Den sydamerikanska grödan hade gett en överraskande bra skörd och en viktig orsak till detta var förmodligen att en nordisk växtförädlare hade anpassat quinoan till våra förhållanden. 

LRF har sökt och fått dispens för nedvissning norr om Dalälven
Norrland inkl. Gävle-Dala-området har fått en dispens för nedvissning med glyfosat p g a den sena utvecklingen där och bristen på alternativ för våra medlemmar med grisar. Ytterligare dispenser har diskuterats och vi bad att få in lägesrapporter från samtliga LRF-regioner. Högtrycket och spannmålens tillstånd gjorde dock att dispensfrågan blev inaktuell

Potatisskörden och höstsådden påverkas mest
Potatis och andra rotfrukter är ett stort problem lokalt där det har regnat alldeles för mycket den senaste tiden. I vissa kommuner talas det om katastrofläge, medan grannkommunen kan ha sluppit skyfallen. Störst påverkan har hösten haft på sådden, som av allt att döma blit betydligt mindre i år jämfört med tidigare. Detta kommer i sin tur att påverka skördens storlek 2018 eftersom höstsådden har varit mycket betydande de senaste åren.

Glyfosat är under diskussion i EU
Framtiden för glyfosat är fortsatt högaktuell. Det är ännu okänt om det blir en omröstning om ämnet vid nästa möte den 5-6 oktober i den EU-kommitté som har hand om frågan. Det är fortfarande oklart hur Sverige ställer sig till ett fortsatt godkännande. Media bevakar frågan och LRF har gjort inspel till kommande inslag i press, radio och TV. Kommissionens förslag är ett fortsatt godkännande i 10 år (normalt förlängs godkännande i 15 år) men det finns starka krafter som vill förbjuda ämnet. Bland annat har ett slags upprop (Medborgarinitiativ) samlat nästan 1,5 miljoner underskrifter. LRF bevakar frågan och försöker förklara för beslutsfattare vilka stora konsekvenser för både lantbruks- och trädgårdsgrödor ett förbud skulle få. Miljöminister Karolina Skog var positiv i glyfosatfrågan.

Projektet benchmarking växtskydd
Under månaden har LRF Växtodling startat ett projekt för att jämföra situationen för växtskyddet i Sverige jämfört med våra närmaste konkurrentländer. En workshop har hållits i Lund, där också projektledningen finns på institutet RISE och avdelningen Jordbruk och Livsmedel.

Mer hållbar odling för Absolut och Pågen
LRF Växtodling var inbjuden till en paneldebatt där en mer hållbar skånsk veteodling diskuterades. Det handlade både om insatsmedel som utsäde, gödsel och växtskydd, men också om att hålla marken i gott skick och inte sänka mullhalten, bevara biologisk mångfald etc.