Levererade resultat

Växtodlingsdelegationens sammanträde 15 december

Växtodlingsdelegationen höll sitt senaste möte den 15 december med Helena Jonsson som särskilt inbjuden gäst. Beslut fattades sedan bland annat om mål, verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2017. Det blir ett fortsatt fokus på näringspolitiska frågor, forskning och innovation samt kommunikation.

På gång

Klimatanpassad odling kan gynna Sverige
LRF:s Växtodling har fått en inbjudan av Linköpings universitet att delta i ett projekt om klimatanpassad odling. Detta projekt handlar om en positiv sida av klimatförändringarna där Sverige framstår som en vinnare. Med ett varmare klimat kan vi odla fler grödor längre norrut och ta högre skördar. Vår konkurrenskraft stärks och en ökad odling kan bli en möjlighet.

Den europeiska gödselhandeln under luppen
Irländska grannar bondeorganisationen IFA har beställt en utredning om den europeiska gödselmarknaden. Utredarna konstaterar att det europeiska jordbruket skulle vinna på ett avskaffande av tullar och anti-dumpingregler. Förlorare skulle bli den europeiska gödselindustrin och de som samlar tullavgifter. Copa-Cogeca har bildat en task force och frågan om tullavgifter kommer att diskuteras även efter nyår på Copa-Cogeca.

EU:s nya gödselförordning har fått fokus på kadmium
Samtidigt pågår ett arbete med en gemensam gödselförordning. En knäckfråga i de gemensamma gödselreglerna är vilket gränsvärde för kadmium som EU:s fosforgödsel ska ha, vilket helt saknas idag. Sverige har p g a naturligt höga halter i marken fått gå igenom ett tufft program under 20 år för att minska tillförseln till åker. Det finska och svenska gränsvärdet bygger på att vi kan använda vulkaniska P-tillgångar på Kolahalvön. Världens stora reserver är däremot sedimentära (85 % av total tillgångarna) och de som har högst kadmiumhalt i världen finns i Nordafrika. Dessa forna franska fyndigheter är dessutom tullbefriade. Ny aktör i Tunisien är nu Polen, som ivrar för gränsvärden som är 50 gånger högre än halten i den vanligaste svenska NPK:n.

Svenska Kadmiumforum har haft möte om medicinska risker
LRF deltog på ett möte på Karolinska Institutet med fokus på medicinska risker med kadmium. De risker som främst diskuteras för vuxna är benskörhet , njursvikt och cancer. Dessa risker verkar gälla för både kvinnor och män. På senare tid har forskarna också lagt fokus på frågan om nyfödda barns försenade utveckling och tillväxt.

Hormonstörande ämnen
Svenska staten har stämt Kommissionen för att arbetet med att definiera de hormonstörande ämnena går så långsamt. Under tiden har vi fått olika listor på vilka dessa hormonstörande ämnen kan bli, men det är ännu så länge mer eller mindre kvalificerade gissningar, där man blandar in läckageproblem och andra frågor. Det skulle kunna bli ca 25 aktiva substanser på listan, men ingenting är säkert.

Stråförkortningsmedel
Klormekvat (CCC) hittas som resthalt i 40 % av allt vete i Europa. Det har fått utvidgat godkännande i alla stråsädesslag utom korn och är godkänt till 2019, men sedan tar generiska produkter över helt. Att klormekvat godkänts så brett kan göra att nya krav på restriktioner väcks till liv eftersom det är den substansen som främst pekats ut i debatten.
Arbetet med ny växtskyddspolicy
LRF:s växtskyddspolicy från 2010 hör till de yngre av LRF:s policy-dokument, men har redan blivit föråldrad p g a EU-förordningen 1107. Nu finns ett utkast från LRF:s miljöenhet och tillsammans med LRF Skogsägarna, Trädgård och Växtodling ska synpunkter samlas in. och en ny policy mejslas fram.