Extremt utdragen skörd

Skörden gick väldigt bra i början, men det har varit extremt svårt att få in de sista procenten av skörden i Sverige. Speciellt bittert har det varit för de mindre gynnade områdena som har haft en stor skörd på gång, men har fått vänta länge på skörd och sedan försöka hitta lagringsplats. Kvaliteten har tyvärr dalat snabbt.

LRF har skrivit brev till EU-kommissionen tillsammans med de andra nordisk-baltiska bondeorganisationerna om det svåra skördeläget. I ett brev med statistik om skörden och med budskapet att det för flera länder och för många lantbrukare i alla länder har varit extremt dåliga skördar till följd av regnet.

Prispressen är också stor så länge skördeprognoserna lovar stor världsskörd. Priset är mycket beroende av förväntningar och kan öka snabbt om det plötsligt förväntas bli sämre väder eller oro i politiken.

Möte med Växtodlingsdelegationen 25 oktober

Samma dag som glyfosat var uppe till omröstning i Bryssel utan resultat, träffades Växtodlingsdelegationen på LRF i Stockholm. Förutom att diskutera just växtskydd och glyfosat var verksamhetsplanen och budgeten för LRF Växtodling uppe till diskussion och beslut. En handlingsplan för växtodling är på gång, liksom en uppdaterad kommunikationsplan för växtodlingsfrågor och en policy för klimat och biobaserad ekonomi. Flera satsningar kommer att göras i ”Maten ska kännas bra i magen” och ”Det goda ägandet”.

Glyfosat är en fråga som skapar oro i Bryssel

Efter många turer i Bryssel med bedömningar av EU:s livsmedelsmyndighet EFSA och kemikaliemyndigheten ECHA hade många länder kommit fram till att dessa vetenskapliga bedömningar dög för ett fortsatt godkännande av glyfosat.

Kommissionens förslag den 25/10 var ett tioårigt godkännande i stället för 15 år som är det normala. Den nödvändiga kvalificerade majoriteten gick dock inte att nå, utan nu blir det en omröstning i november istället.

LRF har skrivit brev, tillsammans med finska MTK, om glyfosat. De svenska och finska bondeorganisationerna beskrev vad som skulle bli effekterna för vallodlingen, höstsådden, miljön och klimatet om glyfosat togs bort. Brevet skickades till hälsokommissioner Andriukaitis, jordbrukskommissionär Hogan och till kabinettet för Kommissionens ordförande Juncker.

LRF har också skickat brev till svenska EU-parlamentariker om glyfosat inför deras omröstning i Strasbourg om resolutionen om glyfosat den 24/10. Trots detta brev och annan påtryckning passade EU-parlamentarikerna på att stödja en utfasning av glyfosat på fem år till 2022. Resolutionen har ingen laglig betydelse och många antas ha röstat mer extremt än om det handlat om ett lagförslag. Omröstningen skedde alltså en dag före omröstningen i Ständiga kommittén där medlemsstaterna inte kunde enas om en förlängning av glyfosat.

LÄS MER: LRFs förbundsordförande om glyfosatfrågan

 

Proteinbalans är långsamt på gång

Proteinbalanser är på tapeten i EU och för Copa-Cogeca, men det handlar fortfarande om ett ganska smalt handelsperspektiv med främst ärter, bönor och lupiner. Inte alla vill klassa raps som en proteingröda och dranken diskuteras inte särskilt mycket. Vi verkar ha långt kvar tills vi får någon slags uppfattning om vallproduktionen i EU och dess stora betydelse. Ett skäl till ointresset är förstås att det saknas data, men kommande balansräkning kan förmodligen leda till att mer data kommer på plats.

Projektet om Handlingsplan för växtodling

Denna handlingsplan är svaret på ett stämmobeslut från maj. Den är tänkt att matcha de handlingsplaner som finns för mjölk, nöt, gris och lamm. Arbetet har nu börjat med omvärldsanalys, marknadsanalys och åtgärdsplaner.


Projektet om kommunikation Gilla växtodling

Under månaden har LRF Växtodling startat ett projekt för en kommunikationsplan och för att kommunicera ”Gilla växtodling” både till konsumenten och till allmänheten.