LRF Växtodling
Under denna månad har både Växtodlingsdelegationen och Växtodlingsrådet träffats. I delegationen finns alla LRFs organisationsmedlemmar inom växtodling, och i rådet försöker vi samla även de andra aktörerna i branschen för att diskutera gemensamma frågor.

Växtodlingsrådet
Växtodlingsrådet hade fyra tunga frågor på agendan: Nuläget för livsmedelsstrategin, miljöskatter och integrerat växtskydd i Danmark, digitalisering samt biobränsle och bioekonomi.

Nuläget för livsmedelsstrategin är att regeringens åtgärdspaket handlar väldigt mycket om odling, främst växtförädling och växtskydd. Vi behöver därför svara på de frågor som regeringen lyfter.

Att dra paralleller till Danmark var intressant.  För danskarna innebar den nya skatten på växtskyddsmedel delvis en lindring av ett högt skattetryck och lägre skatter på nya produkter. Fortfarande är det dock mycket svårt att veta hur skatten kommer att slå i Danmark då det skedde en omfattande hamstring strax före den nya skatten infördes.

Digitaliseringen av växtodlingen
Digitalisering fick en hel dags workshop under månaden av och på LRF tillsammans med RISE, SLF och Lantmännen. Vi fick många bra exempel från andra branscher som tåg och telefoni. För växtodlingen är kanske användningen av drönare det mest spektakulära, men i grunden handlar det förstås om att kunna behandla allt större datamängder från mark och gröda. Nu ska vi testa digitaliseringslösningar både på naturbruksgymnasier och pilotgårdar som Odling i Balans.

Biobränsle är en del av den växande bioekonomin
Läget för biobränsle på åkermark är nu bekymmersamt och kräver lobbyinsatser av LRF både i Bryssel och i Sverige. I ett EU-direktiv vill man minska användningen av åker för odling av biobränsle i stället för livsmedel. Biobränsle är en av många delar i en utvidgad produktportfölj i bioekonomin, som numera helst ska vara så cirkulär som möjligt. Det gäller alltså att hitta bättre kretslopp för jordbrukets biprodukter till mat, foder, energi, fibrer och andra biomaterial

Växtodlingsdelegationen
I delegationen tar vi upp frågor om näringspolitik, forskning och innovation samt kommunikation. Det handlar till exempel om miljöskatter, förgröningsvillkor och säkrad terminshandel i Sverige. På FoI-sidan hoppas vi på ökat samarbete med enheten för jordbruk och livsmedel i det nyligen sammanslagna institutet RISE. Under detta år vill vi också öka kommunikationen till den breda allmänheten med ”Gilla växtodling” och få möjlighet att odla mer och med ökad lönsamhet.

Stoppa spridningen av renkavle
Delegationen kastar sig också över praktiska problem handgripligt. Ett färskt exempel på detta är en kampanj för att stoppa spridningen av renkavle. Många åtgärder krävs för att hindra detta ogräs som håller på att sprida sig norrut i Sverige och kan vara ett lika stort problem som flyghavre. Både jordbearbetning, skörd och halmkörning innebär ökade risker när man delar maskiner med andra. Det är därför oerhört viktigt att alla maskiner rengörs grundligt mellan varje gård. LRF Växtodling har därför skickat ut ett brev till hela den svenska maskinhandeln om att göra sitt bästa för att stoppa renkavle när maskiner förs mellan gårdarna.
Läs mer här