Växtodlingsdelegationen har haft verksamhetsplanering i oktober

Målet för Växtodlingsdelegationen är att öka värdetillväxten med 10 % till år 2020. Vägen dit handlar bland annat om att öka produktionen på ett lönsamt sätt, att prissäkra produkterna så långt det är möjligt samt att få fram fler och mer prisvärda insatsvaror för svensk odling. Näringspolitiken och forskning & innovation kommer att stå i centrum, liksom mer och bättre kommunikation.

Växtodlingsdelegationen har fört växtskyddsfrågan till LRF-styrelsen

Efter diskussion om växtskyddsfrågan och förhållandet mellan Sverige och EU, blev nu resultatet att LRF:s växtskyddspolicy ses över.

Svenska miljöskatter diskuteras

Skatteverket har fått i uppdrag att utreda frågan om skatt på kadmium och på växtskyddsmedel.

När det gäller kadmium har Sverige i mer än 20 år arbetat intensivt med att stoppa tillförseln till åkermark. I mineralgödseln ligger kadmiumhalten på ca 5 mg per kg fosfor och det svenska gränsvärdet är 100 mg per kg fosfor. Kadmiumhalterna har även sänkts i kalk, foder och andra tillsatsmedel. Kvar är endast det atmosfäriska nedfallet från främst kontinenten.

För växtskyddsmedel är det viktigt att se om risker kopplade till användning av växtskyddsmedel ökar, och det verkar de inte göra. Livsmedelsverkets årliga kontroll av bekämpningsmedelsrester visar att det är ovanligt med rester över gränsvärdena i svenska vegetabilier, Den styrande skatten på bekämpningsmedel i Danmark ger exempel på hur effekten ännu inte slagit igenom p g a hamstring, och risker för resistens.

Konkurrenskraftsutredningen föreslog i stället för skatt fem åtgärder inom växtskyddsområdet. 1) att KEMI får i uppdrag att redovisa en förenklad handläggning, 2) att regeringen uppmanar EU-kommissionen att se över dagens zonindelning 3) att Sverige utnyttjar möjligheten till ömsesidigt erkännande, 4) att säkra tillgång av växtskyddsmedel för mindre grödor och 5) att satsa på forskning, utveckling och innovation för ett effektivt och hållbart växtskydd. Inom EU är det idag endast Sverige och Danmark som har skatt på växtskyddsmedel, vilket påverkar våra konkurrensmöjligheter.