Knallgula rapsfält och klarblå himmel är för många en stark symbol för en levande landsbygd – än så länge. Raps är en mångsidig gröda som används i matlagning, som proteinfoder till djur och som ett fossilfritt drivmedel. Vårrapsen är också en av få omväxlingsgrödor till spannmål i Mellansverige, vilket är angeläget ur miljösynpunkt.  

Trots fördelarna med en växande marknad och en viktig roll i växtföljden har odlingen i Sverige minskat. 2013 odlades 51 000 hektar vårraps. Två år senare hade arealen minskat med mer än 90 procent, till endast 4 500 hektar. Minskningen beror på att vårrapsodlare i dag står utan möjlighet att skydda grödan mot jordloppor som angriper och äter upp de nysådda rapsplantorna. 

Fram till 2013 behandlades rapsfröna med ett slags växtskyddsmedel, neonikotinoider, för att skydda plantorna. För att utvärdera riskerna för bin beslutade EU-kommissionen 2013 om ett tvåårigt förbud mot betning av raps med vissa neonikotinoider. De två åren har passerat men kommissionen har ännu inte lämnat något besked om hur växtskyddsfrågan ska få en lösning.

För kommissionen ligger utmaningen i att väga det faktum att oljeväxter är en viktig födokälla för bin mot risken att insekterna påverkas av växtskyddsmedlet – som ska skydda den gröda bina är beroende av. En grannlaga uppgift.

I väntan på slutligt besked kan vi konstatera att andra länder som odlar våroljeväxter hanterar det tillfälliga förbudet på ett helt annat sätt. För grannländer som Finland och Estland är det viktigast att låta våroljeväxtodlingen fortsätta och de beviljar därför sina odlare dispens för användning av utsäde betat med neonikotinoider.

I Sverige gör vi inte så. Svenska myndigheter rättar sig efter EUs tillfälliga förbud och sätter därmed svenska odlare i en omöjlig situation när de ska försöka konkurrera med grannländerna. LRF har lämnat in en dispensansökan för utsäde betat med neonikotinoider och det är nu upp till Kemikalieinspektionen att avgöra hur mycket vårraps som kommer att odlas i Sverige 2016. 

Vi menar att den svenska vårrapsen och bönder i Sverige får betala priset för att Sveriges politiker saknar en vision för landets odling och livsmedelsproduktion. En rådig politiker skulle behöva slå näven i bordet och stå upp för Sverige och våra bönder då så många länder inte håller sig till det överenskomna förbudet. 

Vi vill se en politisk vision för ett effektivt växtskydd anpassat till svenska odlingsförhållanden. Vi vill även se en politisk vilja att satsa på växtförädling anpassad till Sverige. 

Vi vill också se ett större politiskt intresse för svensk livsmedelsproduktion där myndigheter och institutioner tillsammans med näringen får ett tydligt uppdrag att ta fram nya moderna metoder anpassade för både en ökad produktion och med hänsyn till hälsa och miljö. Ett bra sätt för både politiker och myndighet att gå från tanke till handling vore att börja med att säkra årets svenska vårraps.

Lennart Nilsson
Ledamot LRFs riksförbundsstyrelse