Minska användningen av diflufenikan

Inför årets höstsådd och ogräsbekämpning i spannmål har Säkert växtskydd tagit fram ett nytt faktablad om vilka åtgärder som krävs för att minska risken för diflufenikan (DFF) i vattendrag. De tre senaste åren har Säkert växtskydd drivit en kampanj för att informera om DFF, en viktig substans som ingår i flera ogräsmedel men som hittas i för höga halter i vattendrag i södra Sverige. Nu är det viktigare än någonsin att halterna i vattendragen sjunker till en hållbar nivå.

Den viktigaste åtgärden är att minska höstanvändningen - behandla inte mer än 20 % av din odlade areal med DFF årligen. Om du dessutom ser till att behandla i ett tidigt skede kan doser ned mot 0,05 l/ha ha effekt (DFF-produkt, 500g/l). På sent sådda fält är det istället ett alternativ att flytta behandlingen med DFF till våren, då läckagerisken verkar vara lägre. Oavsett vilken strategi som passar din odling behöver du troligtvis göra svåra avväganden mellan ogrästryck, effekt och risker. Det är viktigt att alla nu tar sitt ansvar för att långsiktigt kunna ha kvar diflufenikan som ett alternativ i ogräsbekämpningen!

Här får du tips på hur risken för läckage kan minskas av Rikard Andersson, Växtskyddsexpert på Jordbruksverket

Här hittar du faktabladet

Var försiktig när du använder prosulfokarb

De nya villkoren för ogräsmedel som innehåller prosulfokarb är nu ett krav för alla produkter (Boxer, Roxy 800 EC, PRO-opti, Purelo). De har kommit till för att minska risken att produkterna driver iväg och ger rester i grödor som kål och frukt, vilket hänt vid några tillfällen.
De nya villkoren är de här:
• Ingen spridning närmare än 500 m till kommersiell odling av frukt eller grönsaker med ätliga delar ovan mark och som är oskördade vid behandlingstillfället.
• Endast spridning mellan klockan 18-03.
• En lufttemperatur på högst 15° C vid behandlingstillfället.
• Vindhastigheten får inte överstiga 3 m/s.
• Utrustning som reducerar avdriften med minst 75 % skall användas.

Faktablad om prosulfokarb