Rekordskörd ger lärdomar

Detta blev rubriken för LRF Växtodling på Lands Gröna sidor 30 oktober. Rekordskörd har det blivit, men det har också gett många lärdomar. Proteinhalterna har blivit dåliga, och sämst har det gått i hälften av det maltkorn som blev nedklassat. Även ca hälften av kvarnvetet blev nedklassat p g a låg proteinhalt. Nästa gång det är rekordskördar på gång, gäller det att ta höjd för det i sin gödsling av kvalitetsspannmål.

Mykotoxinhalterna hamnade däremot på en låg nivå utom för några havreodlare i väst. Vi arbetar oförtrutet vidare med forskning och försök om mögelgifter och hoppas hitta lösningar inom kort.

LRF Växtodling ute i regionerna

Som en start på LRF Växtodlings tur till regionerna var vi med på en ordförandekonferens i Sörmland i början av oktober. Nästa tur går till Västra Götaland i början av november.

Svensk fältforskning och de svenska instituten i stöpsleven

Vid ett möte med Fältforsk på Ultuna diskuterades ett förslag på att tydligare skilja på beställare och utförare av svenska fältförsök som finansieras med insamlade medel. Samtidigt pågår utredning om hur de statliga instituten JTI och SP Food and Bioscience (f d SIK) ska kunna samarbeta i framtiden. För LRF Växtodling är det naturligtvis mycket viktigt att fältförsök och institut håller fortsatt hög kvalitet och gagnar svenska odlare.

Terminshandeln måste bevakas ända in i kaklet

Fortfarande pågår diskussioner om MIFID II och terminshandel med spannmål och oljeväxter. Det handlar om frågor som hedging m m både i Bryssel och nationellt och hålla liv i frågan ända in i kaklet. Det är lätt att jordbruksfrågorna glöms bort av finanens ministrar och finansinspektioner, trots att denna terminshandeln påminner om den elhandel som redan har fått ett undantag.

Växtskyddsfrågan till Växtodlingsrådet och till Bryssel

När Växtodlingsrådet träffades den 7 oktober blev växtskydd ett tema. Klart är att svenska myndigheter måste ta ansvar för ett fungerande växtskydd i Sverige, något som saknas nu då ingen myndighet anser sig ha ansvaret Sedan måste rutinerna och samarbetet förbättras, så att alla berörda får ett fungerande och positivt arbetsklimat och att den svenska marknaden uppfattas som tillräckligt attraktiv.

EU-förbudet mot betning med neonikotinoider har drastiskt minskat den svenska vårrapsarealen till mindre än 5.000 ha. Copa-Cogeca ska nu ta fram ett gemensamt EU-underlag med fakta om den förändrade odlingen. Denna utredning ska vara klar till årsskiftet och främst handla om odlingen av raps. Även European Seed Association (ESA) har gjort en undersökning och uppskattade då den europeiska förlusten till 560-570 miljoner EUR per år efter neonikotinoidförbudet.