LRF Häst i möte med Landsbygdsdepartementet om häst i landsbygdsprogrammet Erica Lindberg från LRF Häst, träffade företrädare för Landsbygds-departementet tillsammans med Sofia Björnsson och Thomas Bertilsson (Äganderätt och Näringspolitik, LRF). Vid mötet konstaterades det att det i nuläget inte finns några möjligheter att genomföra en förändring vad avser häst i LFA (Less Favoured Areas även kallat Kompensations-bidrag) inför 2015. LRF Häst påtalade problemen med formuleringen av aktivt brukande inom gårdsstöd, LFA och ekostöd. Se även information nedan.

Gårdsstöd, kompensationsbigrag och ekostöd för hästföretagare Magnus Nordgren från Jordbruksverket informerade om kommande krav för att kunna söka gårdsstöd, kompensationsbidrag och ekostöd. För dessa ersättningsformer kommer det från och med 2015 krävas att man räknas som aktiv jordbrukare för att få söka stöden. Eftersom ordvalet ”permanenta sport- och rekreationsanläggningar” finns med i de anläggningar som inte räknas till aktiva jordbrukare, kommer de hästanläggningar som räknas hit, t ex ridskolor, att behöva visa att de är aktiva jordbrukare genom ett antal tilläggskriterier. Dessa kriterier ska delges och skickas in underlag för, i samband med SAM-ansökan för att dessa brukare ska kunna söka ovan nämnda stöd. Därav är det viktigt att ett antal klargöranden kommer på plats snarast och att samtliga organisationer hjälper till att sprida informationen så att berörda aktörer kan agera på rätt sätt och i god tid före SAM-ansökan 2015.

Hästdelegationen konstaterade att ett antal klargöranden behövs för att informera hästsektorn på ett tydligare sätt. Erica kontaktar Jordbruks-verket om behovet av ett antal klargöranden för hästsektorns del. Hästdelegationens samtliga organisationer kan hjälpa till genom att länka till Jordbruksverkets information via sina hemsidor, men det är viktigt att det framgår att det är Jordbruksverket som är avsändare för informationen.

Magnus Nordgren underströk att bildandet av LRF Häst är mycket positivt då detta underlättar för Jordbruksverket att både diskutera och kommunicera med och till hästnäringen i olika hästrelaterade frågor.

Information om LRF Hästs arbete fanns med på Gröna sidorna i Land Lantbruk den 19 september 2014, Maria Sundin (ledamot i LRF Häst för SvRF) var författare till krönikan och i övrigt belystes den vikande trenden i hästföretagande (LRFs undersökning i De Gröna Näringarnas Affärer på Gårdsnivå, DGNA). Läs informationen i sin helhet på http://www.lrf.se/Medlem/Foretagande/LRF-Hast/Aktuellafragor/Hasten-ska-bli-lonsam/ eller läs om utvecklingen för ett större antal gröna näringar i DGNA: http://www.lrf.se/pagefiles/21728/dgna.pdf

En artikel om LRF Häst har enligt överenskommelse i delegationen skrivits och publiceras i tidsskriften Hästmagazinet. Artikeln har fokus på LRF Hästs arbete och läget i jordbrukspolitiken. Som författare står Erica Lindberg och Sofia Björnsson.

Företagsutveckling, kurs i Hästbeskattning. LRF Häst anordnar tillsammans med LRF Konsult en kurs i hästbeskattning den 6 november i Stockholm. Information är utsänd till både Hästdelegationen och Hästrådet, samt till LRFs regioners Företagarnätverk. Annonsering har också skett via bla annat hippson.se och hästmagazinet.com, samt via ett flertal av hemsidorna för de olika organisationerna som ingår i LRF Häst. För frågor, kontakta erica.lindberg@lrf.se.

LRF Häst deltog vid Jordbruksverkets referensgruppsmöte för häst under september. LRF Häst framförde liksom ST att det behöver vidtasåtgärder vad gäller kalibreringen av djurskyddsinspektörer som arbetar med kontroll av gårdar med häst. Jordbruksverket informerade omförslaget på regelverk som innebär krav på centralt dataregister för häst.Förslaget på regelverk, som efter mötet med SJV har röstats igenom iBryssel, kommer att börja gälla 1/1 2016. Sverige har tillsammans mednågra andra länder ytterligare ett halvår på sig och behöver således ha ett centralt dataregister för hästar den 1/7 2016.

En kort återkoppling gavs från LRF Hästs Hästråd som sammanträdde den 12 september på Strömsholm. Organisationerna i Hästrådet är eniga om att bildandet av LRF Häst är ett steg i rätt riktning och att branschorganisationen fyller sin funktion. Diskussionen om LRF Hästs framtid kommer att vara en stående punkt på agendan för Hästrådet framöver, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fortsättning efter 2016.

LRF Häst deltog i Jordbruksverkets samrådsmöte om seminföreskrifter den 26 september. Samrådet gällde kommande ändringar i seminföreskrifterna. En arbetsgrupp med representanter från Jordbruksverket och ett antal hästavelsorganisationer har under en tid arbetat med frågan om behovet av förändrade seminföreskrifter. Några skriftliga förslag på ändrade föreskrifter har ännu inte skickats från Jordbruksverket. Vid presentationerna vid samrådsmötet klargjordes att Jordbruksverket har för avsikt att införa ett antal förändringar av förenklande karaktär, i regelverket för seminering av ston. När föreskriftsändringarna formulerats slutligt skickas underlaget på remiss. Detta planeras till den 3 november, med en månads remisstid.

LRF Hästs har deltagit i en rad aktiviteter ute i landet den senaste tiden. Utöver ett regionala besök till LRF-regioner medverkade vi tillsammans med LRF Konsult och region Skåne vid Swede Horse på Flyinge, samt tillsammans med region Mälardalen vid Unghingstrådet för raserna ardenner, russ och nordsvensk. Unghingstrådet hölls i början av oktober i Strömsholm.

I arbetet med företags- och branschstatistik har kontakter med Jordbruksverket har tagits. Diskussioner pågår för att finna lösningar på statistik med tätare intervaller än vad som är möjligt i dagsläget. En uppdatering av undersökningen Grönt Entreprenörskap (hästföretagardelen) genomförs av LRF under hösten 2014. Arbetet pågår. Referensgruppen för statistikarbetet hade sitt första avstämningsmöte i september.

Nästa möte i Hästdelegationen hålls den 26-27 januari och omfattar även ett dygns processarbete för att fastställa en strategi för LRF Hästs påverkansarbete framåt.

Allt som tas upp på delagationsmötena är kopplat till LRF Hästs övergripande mål och verksamhetsområden. Läs vilka dessa är under Om LRF Häst