1. Startat en stödtelefon  för drabbade företagare, för samtalsstöd, bollplank och information om frågor som uppstår i samband med den extrema foder- strö- och betessituationen. 

2. Påtalat vikten av att all tillgänglig areal skördas. Det har gjort att många lantbrukare som normalt inte skördar sina trädor eller tar vara på sin halm i år har gjort så – en jätteviktig insats särskilt för hästföretagare som ofta är beroende av inköpt foder och strö. För många hästföretagare är det helt avgörande att det finns foder att köpa in, och den mängden har minskat extremt kraftigt i år. Genom LRF som har en nära dialog med flertalet av markägare och foderproducenter har vi kunnat uppmana att skörda även areal som normalt sett inte skördas till foder, vilket resulterat i att mera foder kommit ut till försäljning.

3. Gett fodertips. Informerat om möjliga sätt att koppla ihop köpare och säljare av foder genom lämpliga hemsidor och grupper på sociala medier.

4. Arrangerat mötesplatser för företagare, detta har gjorts av LRF lokalt eller regionalt på många håll i landet. Där har vi diskuterat hur torkan drabbar, vilka lokala variationer som finns, och ofta kan många problem också lösas lokalt genom klok fördelning av de resurser som står till buds. Samarbete kring transporter och foderinköp från andra regioner eller utlandet kan ofta lösas genom den här typen av möten.

5. Regionala informationsträffar. Vi erbjuder under hösten möjlighet för regioner att arrangera informationsträffar för hästföretagare, där det finns möjligheter att diskutera kring och informera om den extrema fodersituationen. Håll utkik på www.hastforetagarcentrum.se  där några träffar är inplanerade och planering pågår för flera.

6. Verkat för förenklade regler för transporter (exempelvis sjötransport till Gotland) genom kontakter med olika myndigheter samt spridit Jordbruksverkets information om regelverk kring införsel av foder; vad som gäller utifrån lagar och regler samt vad som är bra att tänka på.

7. Arrangerat så kallade högnivåmöten angående torkan, lyssnat in övriga branscher och fört fram läget för alla drabbade, där LRF Häst särskilt framfört hästföretagarnas situation i den löpande bevakningen.

8. Hjälpt hästföretagarna med tips, exempelvis publicerat artiklar om hur man kan agera i en foderbristsituation, och hur halm kan användas som grovfoder i högre utsträckning.

9. Vi för en dialog i Hästdelegationen kring hur vi på bästa sätt ska rikta påverkansarbetet för att hästföretagare ska kunna ta del av aviserade krisstöd, som tjänar som inspel till LRFs fortsatta påverkansarbete inför nästa fördelning av krispaketet.

10. Vi har fått till stånd ett krispaket. Det vi gör nu är att fortsätta påverka för att regeringen ska besluta om en så rättvis fördelning av krisstödspaketets andra omgång som bara är möjligt. Och vi jobbar förstås för att hästföretagare ska få ta del av pengarna.

11. Vi har initierat diverse dispenser, till exempel att det är möjligt att använda gräsfröhalm som foder till hästar och att det går att sälja mindre mängder lokalt producerat grovfoder utan att registrera sig som foderleverantör.

12. Vi har ordnat så att naturnära jobb (statligt) kan få användas till stängsling.