Hästen i jordbrukspolitiken
Erica Lindberg och Titti Jöngren träffade riksdagsledamöter i december månad. Ett antal frågor lyftes. Frågan om hästen i kommande jordbrukspolitiska regelverk togs upp avseende båda pelarna. I samband med detta diskuterades även konsumentköplagen, frågan om hästslakten och skattefrågan.

Under januari stod det klart att Sverige kommer att göra förändringar redan 2015 avseende LFA (Less Favoured Areas). LRF Häst bevakar frågan.

Information har lagts ut på LRF Hästs hemsida med hänvisning till Jordbruksverket, angående begränsningarna för gårdsstöd för permanenta sport- och rekreationsanläggningar, se vidare på www.lrf.se/hast/aktuellt. En dialog pågår för närvarande med Näringsdepartementet för att diskutera möjliga lösningar för att uppnå bättre förutsättningar för hästföretagen.

Kommunikationsarbete
LRF Hästs deltog tillsammans med ett antal av medlemsorganisationerna i en gemensam monter i samband med Sweden International Horse Show i Friends Arena 27 nov-1 dec 2014. Intresset vad stort från besökare som ställde många frågor.

LRF Häst deltar vid Hästföretagarforum som hålls i samband med tävlingarna i Göteborg, den 26 februari. LRF Häst är medarrangör, föreläsare (ämne jordbrukspolitiken) och har tillsammans med HNS, LRF Samköp och LRF Konsult en monter i samband med Hästföretagarforum.

Information om LRF Häst fanns på Gröna sidorna i Land Lantbruk den 30 januari 2015, Magnus Nordgren på SJV var författare till krönikan och i övrigt belyses LRF Hästs deltagande i Hästföretagarforum 2015.

En ny medlemsvärvarbroschyr är framtagen. Ett omfattande samarbete med både LRF Samköp och LRF Medlem & Organisation pågår just nu för att tydliggöra och ytterligare öka fördelarna med att som hästverksam vara medlem i LRF.

Skattereferensgrupp
Den nya arbetsgruppen har haft tre möten. Ett nytt arbetssätt har inletts och bedömningen är att det genom den nya grupperingen finns utrymme för en dialog om den framtida synen på hästverksamhet som omfattar avel/uppfödning. Utbildningsdagar för SKVs personal planeras för närvarande. De organisationer som önskar kommer att få utrymme vid utbildningsdagarna som preliminärt är planerade till september 2015.

Bransch- och företagstatistik
En löpande dialog med Jordbruksverket har förts en tid. Nyligen lämnades besked från Jordbruksverket om att man avser göra en pilotstudie för att undersöka möjligheten att göra skattningar vart tredje år.

Enkätundersökningen om Grönt Entreprenörskap (hästföretagardelen) har skickats ut till ca 2000 personer varav 1278 personer eller 64 % har svarat. Undersökningen stängdes den 2 januari. Analys av materialet påbörjas nu och resultatet beräknas publiceras i samband med Hästföretagarforum 2015.

LRF Hästs Brysselpraktik december 2014
Under december genomförde Erica Lindberg en praktikperiod vid LRFs huvudkontor i Bryssel, en praktik med hästfrågor i fokus. Mer information finns här.

Kommande möten
Hästråd hålls den 28 februari i Göteborg. Inbjudan har sänts i december 2014. Agenda sänds ut i mitten av februari.

Hästdelegationen har möten den 9 april och den 2 juni 2015.