Hästdelegationen består av följande representanter: Maria Sundin, Svenska Ridsportförbundet (SvRF), Åse Ericson, Svenska Islandshästförbundet (SIF), Ingemar Alin, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT), Titti Jöngren, Svenska Hästavelsförbundet (SH), Maria Lejon (vice ordförande) Svensk Travsport (ST), Annika Bergman, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Lotta Folkesson (ordförande) Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Lennart Gustafsson, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté (BRUNTE) och Stefan Johanson, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) (adjungerad).

Hästdelegationen har haft möten under hösten och rapporten sammanfattar mötena 15 september och 15 november. Under oktober månad hölls också ett Hästråd på LRF, där samtliga organisationer i LRF Häst deltar.

Aktuella frågeställningar och ämnen som diskuterades sammanfattas nedan.

Hästen i jordbrukspolitiken
Arbetet med att påverka inför kommande landsbygdsprogram pågår löpande för LRFs del, under hösten har LRF lyft ett stort antal punkter rörande Landsbygdsprogrammet, däribland hästen i Kompensationsstödet. Näringsdepartementet har meddelat att man inte kommer att prioritera denna fråga i nuläget. Resurser saknas och man menar att Jordbruksverket måste fokusera på att få nuvarande system att fungera och prioritera utbetalningarna av stöden i första hand. LRF fortsätter framföra hästföretagarnas åsikter och behov på området, vi fortsätter lyfta frågan på samtliga möjliga arenor. Utmaningarna med regelverket i jordbrukspolitiken har lyfts vid de med HNS samarrangerade politikerträffarna under året där Lotta Folkesson deltagit för LRF Hästs räkning.

Hästföretagardagarna 2016 genomförda
Under året har LRFs regioner tillsammans med HNS och LRF Häst anordnat 10 hästföretagardagar i hela Sverige, från Skåne till Umeå. Träffarna har varit mycket uppskattade och nu pågår planering för uppföljande dagar under 2017.

Kvalitetssäkring av hästföretag
LRF Häst och HNS har under 2016 konstaterat att det finns behov och intresse av ett kvalitetssäkringssystem, bland hästföretagare som idag inte har tillgång till ett sådant. LRF Häst har under hösten sänt offertunderlag till ett antal företag, gällande utveckling av ett kvalitetssäkringssystem för hästverksamhet. Offerterna behandlas för närvarande och beslut om utveckling av system kommer att tas i januari 2017. Fortsättning följer.

Statistik hästföretagande
Det utvecklingsprojekt som under en tid diskuterats gällande framtagande av rikstäckande kontinuerlig statistik för häst och hästföretagande, har nu resulterat i ett samarbete mellan HNS, LRF Häst, ST, SvRF, SLU, SJV och Dalarnas Högskola. Det blir ett av flera av organisationerna gemensamt finansierat utvecklingsprojekt som ska resultera i en modell för kontinuerlig framtagande av statistik kring häst och hästföretagande.

LRFs egen medlemsundersökning bland hästföretagare genomförs för närvarande som en uppföljning på undersökningarna 2011 och 2014. Endast medlemmar med häst i näringsverksamhet tillfrågas. Frågorna handlar precis som tidigare om hur medlemmarna ser på sitt företagande, utvecklingsmöjligheter osv, en uppföljning av tidigare års undersökning Grönt Entreprenörskap. Undersökningen skickades ut den under november 2016 och sammanställs under januari 2017.

Skattefrågorna i fokus vid Hästrådet
Under oktober genomfördes ett Hästråd med de organisationer som är medlemmar i LRF. Hästrådet gav inspel till verksamhetsplaneringen för 2017 och fick också en lägesrapport på det just nu händelserika området hästbeskattning. För närvarande pågår en översyn av Skatteverkets hantering av företagsregistreringar inom häst. En nyligen uppmärksammad dom från EU-domstolen kan komma att påverka det svenska hästföretagandet på sikt. En analys av EU-domen pågår för närvarande hos LRF Häst, denna genomförs av LRF Konsult. Parallellt pågår en analys av domen hos Skatteverket.

Kortfattat om EU-domen: EU-domstolen har i dom den 10 november 2016,i målet C-432/15, Bastova , gällande tävling med kapplöpningshästar, funnit att det enligt mervärdesskattedirektivet inte är ett tillhandahållande mot ersättning när en hästägare endast erhåller prispengar om hästen har uppnått en viss placering i en kapplöpning.

Det innebär att sådan tävlingsverksamhet inte uppfyller samtliga krav för att vara momspliktig. Verksamheten är därför momsfri och det ska inte utgå moms på prispengar. Detta påverkar även avdragsrätten. Detta kan alltså medföra konsekvenser för den som bedriver tävlingsverksamhet med hästar.

Hästdelegationen kommer att följa ärendet löpande.

Du hittar hela domen på följande länk

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185248&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1007336

Nya djurskyddsföreskrifter för häst
Under 2016 har Jordbruksverket arbetat med nya föreskrifter för hästhållning. Dessa kommer att ersätta de nuvarande föreskrifterna för hästhållning, L101. LRF Häst deltar tillsammans med Hästnäringens Nationella Stiftelse, Svenska Ridsportförbundet och Svensk Travsport i en arbetsgrupp som Jordbruksverket leder arbetet i. Att värna om konkurrenskraft och företagarperspektivet samt målstyrning och flexibilitet i regelverket, är LRFs viktigaste budskap i arbetet som beräknas komma ut på remiss efter årsskiftet.

Påverkansarbete Konsumentköplagen
När en näringsidkare säljer häst till privatperson tillämpas Konsumentköplagen, vilket innebär stora osäkerheter för säljaren. Enligt ett stämmouppdrag från 2014 arbetar LRF för förenkling på området. LRF Häst och LRFs Brysselkontor anordnade under november ett möte med EU-kommissionen för att framföra synpunkter gällande Konsumentköplagen, inom ramen för en pågående översyn av den samlade konsumentlagstiftningen inom EU. Budskapet från LRF framfördes tillsammans med representanter för flera europeiska hästorganisationer och budskapet är tydligt, levande djur behöver lyftas ur Konsumentköplagen. Kommissionen anser dock fortsatt att det är tillämpningen av lagen och inte lagstiftningen som behöver ändras. Fortsatt påverkansarbete i frågan kommer att göras.

Ny facebook-grupp för LRFs hästföretagare
Under våren 2017 lanserar LRF en ny mötesplats för LRF-medlemmar som är hästföretagare. Lansering av gruppen kommer att ske under första kvartalet 2017.

Riksdagspolitiker på hästträff i Friends Arena november 2016
LRF Häst och HNS bjöd tillsammans in ett antal riksdagspolitiker till en hästträff i Friends Arena. Regelförenkling för ökat hästföretagande var temat för mötet. Deltagandet var stort, 17 riksdagspolitiker tog del av när LRF Häst presenterade ett antal områden där lagstiftningen i dagsläget ofta sätter stopp för utvecklat hästföretagande. Områden som lyftes var regelverk inom strandskydd och bygglov. Den negativa särbehandlingen av hästföretagande inom områdena kompensationsstöd och gårdsstöd (aktivt brukande) diskuterades också vid träffen.

Brysselarbete
Copa Cogecas Hästgrupps (CC Horse) presidium sammanträdde den 27 september för att träffa företrädare för den rapport om ansvarsfullt hästägande, som Julie Girling, EU-parlamentariker från GBR, under hösten presenterat. EHN har sammanträtt vid två tillfällen och anordnade även en konferens i EU-parlamentet under oktober månad. Syftet med konferensen var att bereda möjlighet för en stark hästgrupp i EU-parlamentet genom att förtydliga vikten av den europeiska hästnäringen för sysselsättning och ekonomi i både stadsområden och på landsbygden.