För att på bästa sätt samordna hästnäringens synpunkter samt utreda och bevaka arbetet med AHL har Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) i samverkan med LRF Häst tillsatt ett projekt under 2020. Leder projektet gör Anna Lundberg som till sin hjälp har en referensgrupp med företrädare för organisationerna i Hästnäringens Representationsråd och LRF Hästs Hästdelegation.

Varför får vi en ny förordning och vad innebär den?

Redan 2016 beslutade EU om uppdaterade regleringar kring djurhälsa och smittskydd. Förordningen som kallas AHL tar ett gemensamt grepp om smittskydd för samtliga djurslag, och reglerar även en rad sjukdomar. Syftet med AHL är bland annat att kunna spåra smitta samt vidta smittskyddsåtgärder vid utbrott av vissa sjukdomar. Afrikansk hästpest, rabies och rots är smittor på häst som ska bekämpas i hela unionen när de dyker upp, men dessa smittor finns inte i Sverige i dagsläget. Vi har i projektet fokus på att regelverket inte ska tvinga oss att vidta åtgärder som i dagsläget inte behövs.

Vad kan bli de största förändringarna för hästnäringen?

Vilka de exakta ändringarna blir i Sverige är ännu inte klarlagt. Det som skulle kunna bli en stor förändring är registrering av hästanläggningar hos Jordbruksverket, oavsett storlek på stall eller antal hästar. Alla hästar ska sedan registreras på den anläggning där den vanligen hålls. Det kan också bli vissa ändringar för resor med häst mellan länder, som gäller oavsett om du är privatperson eller företagare, samt krav på journalföring när hästar flyttas tillfälligt inom landet. Anläggningar med avelsmaterial eller som kortvarigt samlar hästar som ska utomlands eller kommer från utlandet kan också få förändrade krav gällande djurhälsa och smittskydd.

Vad syftar HNS och LRF gemensamma projekt till?

Att samordna branschens önskemål och synpunkter samt utreda, bevaka och påverka det nationella arbetet med AHL. Starka ledord vid införande av EU-förordningar är nytta och proportionalitet, dvs att ökade krav även ska innebära ökad nytta i samma eller liknande proportioner. Via projektet har hästnäringen möjlighet att förmedla viktig information till Jordbruksverket inför deras beslut. Projektet ger också möjligheter för flera organisationer i hästnäringen att gemensamt sätta sig in i kommande regler.

På vilket sätt arbetar du för att samla hästnäringens synpunkter?

Referensgruppen är min främsta källa till hästnäringens synpunkter. Vi har digitala möten regelbundet där vi diskuterar, informerar och för dialog om den kommande förordningen. Mellan mötena har deltagarna möjlighet att informera och diskutera frågorna med sina organisationer och samla synpunkter till kommande möten. Kontakta gärna företrädaren för din organisation enligt listan nedan om du har frågor eller synpunkter till arbetet.

På vilket sätt arbetar du tillsammans med Jordbruksverket?

En EU-förordning, som AHL, blir direkt gällande i samtliga EU:s medlemsstater. Det som står i förordningen måste vi i Sverige förhålla oss till samt anpassa våra nationella regleringar till. Jordbruksverket har bjudit in till specifika ”hästmöten” där hästdelarna i AHL diskuteras och där deltar jag tillsammans med några andra representanter från hästnäringens organisationer. Inför mötena har jag samlat in synpunkter från referensgruppen och tar med mig dessa till dialogen med Jordbruksverket. För att bättre förstå Jordbruksverkets tolkningar och bedömningar läser jag de akter och förarbeten från EU som jag har tillgång till och samarbetar med experter på LRF som arbetar med AHL. Utöver detta försöker jag ha löpande kontakt med Jordbruksverket för att få förtydliganden mellan mötena.

I vilka frågor kan vi påverka?

Det är mycket som redan är bestämt på EU-nivå, men det finns ändå en hel del som Sverige kan välja att reglera nationellt, och göra tolkningar som är till gagn för våra förutsättningar. Det vi just nu arbetar med är att undersöka vilka undantag som är möjliga, bl.a. gällande krav på journalföring och registrering. Här har vi en pågående och bra dialog med Jordbruksverket.

Vad är aktuellt i projektet just nu?

I referensgrupperna diskuterar vi just nu intensivt nytta och proportionalitet och vilka tolkningsutrymmen som AHL medger. Det är viktigt att de regleringar som införs ger önskad effekt eftersom lagkrav även innebär ökade skyldigheter och ökad administration, samt kan innebära risker för sanktioner om de inte följs. Det är många frågor som ännu är obesvarade och vi uppskattar att kunna fortsätta den täta och goda dialogen med Jordbruksverket kring frågor som är viktiga för alla som har häst. Vi kommer fortsätta rapportera från arbetet löpande när det finns nyheter, håll utkik!

Läs mer om AHL 

Vem företräder din organisation i referensgruppen?

Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT)

Johan Hellander                     johan.hellander@menhammar.com

Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté (Brunte)

Lennart Gustavsson               Ardenner.lg@gmail.com

Johanna Fagerström             juf@juf.se

Ridskolornas Riksorganisation (RRO)

Eva Netterberg                        eva@hars.info

Svensk Galopp (SG)

Monica Wolf                            monica.wolf@svenskgalopp.se

Hanna Selinus                         hanna.selinus@svenskgalopp.se

Svenska Hästavelsförbundet (SH)

Titti Jöngren                            titti.jongren@telia.com

Linda Andersson                     linda@svehast.se

Svenska Islandshästförbundet (SIF)

Bo Engström                            bo@advokaterna-engstrom.se

Svensk Travsport (ST)

Christina Olsson                     christina.olsson@travsport.se

Svenska Ridsportförbundet (SvRF)

Marcus Lundholm                  marcus.lundholm@ridsport.se

Anna Reilly                               anna.reilly@ridsport.se  

Swedish Warmblood Association (SWB)

Helen Uddefors                      helen.uddefors@swb.org

Emma Thorén Hellsten       emma.t.hellsten@swb.org

Western Riders Association of Sweden (WRAS)

Björn Nilsson                           bjorn.nilsson579@gmail.com

 

Kontakt

Anna Lundberg (projektledare)
anna.lundberg@hastnaringen.se         
021-10 35 54

Erika Lindberg (LRF Häst)                       
erica.lindberg@lrf.se                                       
010-184 42 47

Maria Pettersson (HNS)                    
maria.pettersson@hastnaringen.se            
070-291 92 88