Hästen i jordbrukspolitiken

LRF Häst nådde framgång inom gårdsstödet. Ett mycket intensivt påverkansarbete genomfördes av LRF Häst avseende reglerna om aktivt brukande inom gårdsstödet. LRF Häst nådde framgång genom att Jordbruksverket nu har infört ett extra undantag för gårdar med en areal över 36 ha.

För närvarande ser LRF över effekterna av de nya reglerna för LFA, vilka trädde ikraft inför årets ansökan av jordbruksstöd.

Kommunikationsarbete

LRF Häst har deltagit vid följande aktiviteter:

  • Ridskolornas Riksorganisation, årsmöte 10 april, Stockholm.
  • Lantbrukets Brandskyddskommitté, årsmöte 7 maj, Stockholm.
  • Svenska Hästavelsförbundets stämma 16 maj, Strömsholm

LRF har fått en ny chef för Kommunikationsavdelningen, Linda Segerblom tillträdde i slutet av mars. Uppdraget för den nya befattningen är att samordna kommunikationen för hela LRF. Ökad tydlighet i medlemskommunikationen är ett av de områden som kommer att ligga i fokus i samband med den nya kommunikationsstrategi som ska tas fram.

Skattereferensgrupp

Referensgrupp och utbildning med Skatteverket kring hästbeskattning. Den tillsammans med Skatteverket nybildade arbetsgruppen fortsätter träffas varje månad för att diskutera detaljer kring skattefrågor kopplat till hästföretagande. En utbildningsdag för Skatteverkets personal planeras till hösten, där näringens organisationer informerar om avel och uppfödning inom svenskt hästföretagande, med målet att erbjuda fördjupad branschkunskap inom häst. Organisationerna Svenska Hästavelsförbundet, Svensk Travsport, Swedish Warmblood, Svenska Islandshästförbundet och LRF Häst sammanträdde på Flyinge den 25 maj för att planera inspelen under utbildningsdagen. Svensk Galopp kommer också att delta vid utbildningsdagen.

Nästa möte i den större gruppen Branschsamverkan Häst hålls den 9 juni.

Bransch- och företagsstatistik

Pilotprojekt om hästbeskattning färdigställd i juni. Pilotprojektet hos Jordbruksverket med syfte att undersöka möjligheterna till skattningar av häst och hästföretagande vart tredje år pågår. Projektet färdigställs under första halvan av juni månad. LRF häst och HNS är uppdragsgivare och Jordbruksverket genomför arbetet.

Företagsutveckling

Hästföretagarcentrum erbjuder rabatterad rådgivning. Hästföretagarcentrum är ett samarbete mellan LRF Häst, Hästnäringens Nationella Stiftelse, LRF Konsult och Flyinge AB. Hästföretagarcentrum gick ut med ett nytt erbjudande under maj månad, om rådgivning riktad till nyföretagare eller blivande företagare med hästverksamhet. LRF Häst, HNS och LRF Konsult delfinansierar erbjudandet så att en rabatt på 750 kr erbjuds vid första rådgivningstillfället. Erbjudandet gäller 100 företagare. LRF Konsults kompetensnätverk för häst tillhandahåller rådgivningen. Läs mera på www.hastforetagarcentrum.se.

Nya medlemserbjudanden

Nytt hästspecifikt erbjudanden från Sjöhagen Wear. Tillsammans med LRF Samköp har ett antal dialoger förts med företag som kan erbjuda hästspecifika medlemsförmåner till LRF-medlemmar. Nyligen undertecknades ett samarbetsavtal med Sjöhagen Wear, se mera information på Medlemsrabatter.

Export

Dialog kring export av utbildning/hästar från Sverige. LRF Häst har deltagit vid ett flertal träffar där stora delar av hästnäringen samlats för att diskutera möjliga förutsättningar för export av utbildning/hästar från Sverige. LRF Häst agerar tillsammans med HNS värd för en workshop som kommer att hållas den 17 juni. LRF Häst har tillsammans med HNS och Ridskolan Strömsholm anlitat en extern konsult för att göra en kartläggning av intresset och skissa på utformningen av ett svenskt erbjudande.

Profilering av svenskt hästkött

LRF Häst har fått en förfrågan om att profilera hästköttet som den utmärkta råvara det är, vid årets deltävlingar i Årets Kock. LRF Häst undersöker för närvarande förutsättningarna för att delta och profilera det svenska hästköttets fördelar.

Kommande möten

Den 24 juni kl 8-9 samanträder Hästdelegationen nästa gång vid ett telefonmöte:

  • Detta blir det första möte med den nya hästdelegationen där ytterligare en plats tillsatts vilket innebär 8 ledamöter.
  • De organisationer som kommer att ha en plats i delegationen för kommande mandatperiod (1/7 2015-30/6 2016) är: SvRF, SIF, ST, SH, LRF (två repr), WRAS och RRO.
  • Ny ordförande för LRF Häst kommer att utses efter avgående Titti Jöngren (LRF), då hon tidigare gått ur LRFs riksförbundsstyrelse och därför nu också lämnar ordförandeposten i LRF Häst.