Utveckling branschsamverkan på LRF

Anders Källström presenterade LRFs förslag för framtida branschsamverkan. Anders betonade att detta är en del i bygget av ett nytt och delvis annorlunda LRF. LRF ska företräda det gröna näringslivet i Sverige och de verksamheter som finns på gårdarna, som består av 63 olika verksamhetsinriktningar. LRF ska ha en bred kompetens i branschunika frågor, både i operativa delar och i delegationerna.

Modellen för branschsamarbetet i LRF har jobbats fram under flera år, med målet att hitta en modell som är likartad för samtliga branscher. Det ska finnas en transparens i organisationen, och likartat upplägg mellan olika branscher, men också möjlighet att forma arbetet inom respektive delegation.

Verksamhetsrapport

En skriftlig verksamhetsrapport hade sänts till ledamöterna före mötet, innehållande följande information:

Hästföretagardagar

Åtta LRF-regioner har anmält intresse för att anordna hästföretagardagar under våren 2016.  Erica och Sara Westholm (HNS) samarbetar kring arrangemanget som finansieras gemensamt av LRF Häst och HNS.

LRF Häst i Copa Cogecas hästgrupp och i European Horse Network

Under oktober deltog LRF Häst i Copa Cogecas (CC) arbetsgrupp för hästfrågor och Erica Lindberg valdes till andre vice ordförande för gruppen. CCs hästgrupp höll i samband med arbetsgruppsmötet ett seminarium i Europaparlamentet där LRF Häst fick utrymme att presentera svensk hästnäring som ett exempel på en växande hästsektors betydelse för arbetstillfällen och landsbygdsutveckling.

European Horse Network (EHN) anordnade ett seminarium om djurvälfärd för häst, också i Europaparlamentet. Vid EHN:s årsmöte valdes Erica Lindberg från LRF Häst in i gruppen för 2016, LRF Häst kommer att sitta i gruppen på HNS-mandat.

Remisser

LRF Häst har under oktober varit delaktig i tre remissyttranden gällande förändringar i regelverk som påverkar svenska hästföretagare. Remisserna har handlat om förslag till skärpta gödsellagringsregler, föreskrifter för att hantera EUs gemensamma hästpassförordning samt förslag om nytt system för Kompensationsstöd. Två av remisserna har besvarats gemensamt med HNS, där LRF var huvudavsändare för gödselremissen och HNS var huvudavsändare för remissen om hästpassen. LRF Häst får för närvarande  förfrågningar från hästföretagare som oroas över höga initiala kostnader för tilläggsregistrering. Detta är framfört i remissyttrandet till Jordbruksverket.

Kommunikation

HNS anordnade en politikerfrukost den 4 november, där LRF Häst medverkade. LRF Hästs budskap bestod av information kring de jordbrukspolitiska utmaningarna och behovet av regelförenkling för att skapa bättre förutsättningar för svenska hästföretagare. Jordbrukspolitiken (Kompensationsstöd och aktiv brukare), strandskydd, bygglov, djurskydd (§ 16 och djurskyddsföreskrifter) och hästslaktfrågan är några delar som kort beskrevs och diskuterades vid frukostmötet.

Kompensationsstödet

Det pågående påverkansarbete som syftar till att få hästen godkänd som stödgrundande djurenhet i Kompensationsstödet, beskrevs för hästdelegationen.

Diskussionen i hästdelegationen handlade om hur LRF Häst bör arbeta framåt i påverkansarbetet.

Hästnäringen och gödselfrågan

Markus Hoffman, expert inom klimat- och miljöområdet på LRF, redogjorde kortfattat för nyligen inlämnat remissyttrande kring gödselhanteringen i svenskt jordbruk. Av sex ställda frågor i remissen handlade tre specifikt om hästgödsel. LRF har tillsammans med Hästnäringens Miljökommitté besvarat remissen gemensamt. Hästdelegationen diskuterade hur LRF Häst bör arbeta med framåt med frågan.

Föreslogs att i samverkan med andra berörda organisationer samla befintligt material/länkar för att bidra till ökad information i ämnet.

Kvalitetssäkring av hästföretagande

Arbetet sedan Hästrådet sammanträdde i september, har bestått i att tillsammans med HNS undersöka förutsättningarna för fortsatt arbete med kvalitetssäkring av hästnäringen.

Hästdelegationen diskuterade fortsatt inriktning på arbetet och gav uppdraget att jobba vidare med frågan om kvalitetssäkring, men påtalade också att vikten av ytterligare förankring.

Mötesplanering för våren 2016

  • 3 februari 2016, LRF 10-15
  • 27 april 2016, LRF 10-15
  • 30 maj telefonmöte kl 10-12