Bakgrund

På initiativ från LRFs Hästdelegation gavs LRF Häst hösten 2017 uppdraget att bjuda in brett och välkomna branschens intressenter för att se över möjligheten att tillsammans mer strukturerat stärka hästföretagandets villkor. Den 11 januari 2018 samlades ett utökat Hästråd med ett sextiotal representanter från hästnäringen för att ta reda på om det finns vilja att kroka arm och smalas kring en gemensam hästföretagarstrategi – svaret blev ett tydligt ja!

Varför en hästföretagarstrategi?

Strategin ska på lång sikt bidra till att tillvarata den potential som finns i näringsverksamheter kopplade till hästen, som kan leda till ökat värdeskapande, fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Det svenska hästföretagandet är en naturlig del av de gröna näringarna, en viktig arena för ungt entreprenörskap, levande landsbygdsutveckling, innovation och export. Hästen är en naturlig brygga mellan stad och land och en värdefull länk för att skapa dialog, förståelse för och kännedom om landsbygden. Hästföretagande har en outnyttjad potential i mötet med framtida samhällsutmaningar och genom nationell samverkan kan branschens intressenter bidra till att den tillvaratas.

Ambitionen är att samla hela näringen i dialog kring nuläge, önskat läge, hinder på vägen och tillgängliga resurser för att med enad röst sträva efter att skapa bättre förutsättningar för hästföretagande. Ett brett samarbete ger en gedigen förankring i branschen och att tala med enad röst bättre förutsättningar att påverka beslutsfattare och myndighetsutövare. 

Tre arbetsgrupper

Under maj och juni har tre arbetsgrupper arbetat med att formulera strategins innehåll och detta sker i tre olika arbetsgrupper för samma fokusområden som den nationella livsmedelsstrategin: Regler och villkor, Konsument och marknad samt Kunskap och innovation.

Carl Dyrendahl från LRF Häst leder arbetet med strategin och i arbetsgrupperna sitter representanter från branschens intressenter som sammankallas av LRF Häst. Grupperna har också fått till uppgift att sätta upp mål och skapa därtill knutna handlingsplaner inom respektive strategiskt fokusområde.

Från och med midsommar och ett antal veckor framåt är strategin på remiss hos samtliga organisationer som deltagit i upptaktsträffarna. Arbetet kommer att fortgå under sommaren och hösten 2018.Tidig höst kompletteras strategin med en handlingsplan innehållande ett antal konkreta åtgärdsförslag för att bidra till att nå strategins mål.

Strategin har 2030 som arbetshorisont, vilket innebär att handlingsplanen kommer att uppdateras under resans gång. För detta arbete svarar de tre fokusområdenas respektive arbetsgrupp.

Håll uppsikt här på hemsidan, fortsättning följer! 

Syfte

Tillsammans stärker vi hästföretagandet och bidrar
till ökad samhällsnytta.

Vision

Svenska hästföretag är innovativa och livskraftiga, växer på en sund och kundanpassad marknad som en naturlig del av näringslivet och tar ansvar för människor, hästar och miljö.

Övergripande mål

Det övergripande målet för hästföretagarstrategin är ett konkurrens­kraftigt företagande där värdet av producerade varor och tjänster ökar på en marknad styrd av efterfrågan och bidrar till tillväxt, sysselsättning samt en hållbar – även för hästen – utveckling i hela landet.