Hästhållare ska ges möjligheter att vidta åtgärder

Utredningens förslag kommer att påverka och riskerar i vissa fall även att omkullkasta ett stort antal hästverksamheter.

LRF Häst kommer tillsammans med HNS att lämna yttrande i frågan och intentionen i det yttrandet är att hästhållare bör få ta del av och erbjudas rådgivning för att förbättra de förhållande som råder hos enskilda hästhållare i stället för förbud och omedelbara krav. Flera intresseorganisationer inom häst finns under HNS paraply och arbetet pågår alltså för fullt. Yttrandet ska vara inne till den 31/8 2020."

- Det är viktigt att hästhållare får samma förutsättningar att vidta åtgärder på frivillig väg, precis som de traditionella lantbruksföretagen inom de gröna näringarna fick, när omställningen startade där för ca 20 år sedan, säger Maria Hjelm-Nilsson, projektledare för Häst i Sydost.

”Hästgårdar & Övergödning” och ”Koll på läget – Häst”

Den 10 juni höll Swedish Water House, Race för the Baltic , HIR Skåne, LRF och Skånesemin två seminarium där syfte och mål var framförallt att bringa klarhet i vad som kan och bör göras för att minska näringsläckaget av fosfor från hästar, samt att lyfta de problem som man kan stöta på under vägen.

Det som framkom var att man upplevde att många hästhållare har liten kunskap om sin verksamhets miljöpåverkan och saknar, i många fall ekonomiska medel att tex. åtgärda hagar, utfodringsplatser och lagringsplatser av gödsel. Hästverksamheter har under en längre tid gått under radarn vad gäller tillsyn, men kommer att i allt större utsträckning att bli kontrollerade. Det är kommunernas miljöhandläggare som utför dessa kontroller.

Greppa Näringen har ny hästrådgivningsmodul

Greppa Näringen var också representerade under dagen. Greppa Näringen funnits i ca 20 år och erbjudit gratis rådgivning till lantbrukare inom djur- och växtodling för att just minska näringsläckaget. Under hösten 2020 släpps Greppa Näringens hästrådgivningsmodul, så nu kommer de också kunna erbjuda hästhållare liknande rådgivning.

Det som sammanfattar hållbarhetsarbetet i stort och seminarierna var:

  1. Det är långt kvar för att nå de nationella miljömålen.
  2. Läckage från hästhagar och hantering av gödsel är en del av problemet.

Vad kom fram som bra åtgärder och arbetsinsatser för verksamma inom hästnäringen?

  • Generellt ska du mocka hagar, men inte gräsbevuxna större beteshagar.
  • Hårdgör leriga rasthagar, ytor vid tex. utfodringsplatser och in- och utsläpp.
  • Gör i ordning ordentliga lagringsplatser för gödsel som följer de krav som finns på lagringskapacitet för er verksamhet.
  • Upprätta en gödselplan.
  • Flytta staket så att de inte ligger direkt vid vattendrag utan lämna en bit mellan stängsel och vattendrag.
  • Utfodra med eftertanke. Överutfodring gör att övergödningen ökar.
  • Ta del av rådgivning som erbjuds. Tex. Greppa Näringen eller HIR (Hushållningssällskapets Individuella Rådgivning)
  • Var medveten om vad du har skyldighet att känna till i djurskyddslagen och miljöbalken. Du kan tex. ta hjälp av Milöhusesyn för att få hjälp med vilka regler som gäller för dig. http://www.miljohusesyn.nu/s/6 

Vill du veta mer?

Kontakta gärma Maria Hjelm-Nilsson 010-184 44 17 eller maria.hjelm.nilsson@lrf.se