Arbetet är ett nytt grepp där majoriteten av hästnäringens organisationer samlas, samverkar och samarbetar kring branschens företagarfrågor. Att hela näringen talar med enad röst i gemenensamma frågor gör det lättare för beslutsfattare att agera och för näringen att åstadkomma skillnad. Nationell strategi för hästföretagande kännetecknas av en utvecklad dialog mellan hästnäringens aktörer och intressenter, vilket är mycket positivt för hästföretagandets och hela näringens utveckling. Framgång i arbetet ger samhällsnytta framför allt i form av stimulerande, engagerande och utvecklande sysselsättning för många människor men även mervärden såsom arbetstillfällen, biologisk mångfald, tillväxt och skatteintäkter.

Som hästföretagare kan du uppleva nyttan av arbetet exempelvis i form av nytt utbildningsmaterial i hästföretagande eller en hästföretagardag hemma på orten. Det är dock inte alltid du märker av alla delar direkt i ditt arbete hemma på gårdsnivå, då en stor del av insatserna på central nivå handlar om att driva komplexa frågor under lång tid. Ett exempel är regelförenklingar eller ändring i tillämpning av regler, vilka ofta föregås av långa processer men där man som hästföretagare ofta inte ser det pågående arbetet utan först märker skillnaden när regelverket trätt i kraft. Hästföretagandet berörs av omfattande regelverk som ständigt utvecklas, att bevaka den utvecklingen och bedriva påverkansarbete för att uppnå en ändamålsenlig tillämpning i praktiken är ofta en utmaning i sig. Ibland utgörs resultatet av en ”utebliven försämring” vilket kanske inte alltid uppmärksammas i det dagliga arbetet.

Handlingsplanen strukturerar och skapar kännedom

I handlingsplanen presenteras aktiviteter och åtgärder som genomförs av olika aktörer inom hästnäringen och hur de bidrar till strategins uppfyllande. Några av aktiviteterna är nya utifrån identifierade behov, andra har varit på agendan långt innan strategins tillblivelse men lyfts in då de visar sig vara av stor vikt för ett utvecklat hästföretagande

Mycket arbete pågår redan i olika forum och konstellationer, med olika intressenter i hästnäringen som avsändare. Nationell strategi för hästföretagande är inget parallellspår som kräver en mängd ytterligare insatser – tvärtom: Detta är ett nytt grepp för att få ökad kraft i mycket av det positiva arbete som redan bedrivs! Tillsammans kan vi peka på en bred uppslutning bakom frågeställningarna och effektivare använda våra resurser när vi kraftsamlar kring de aktiviteter hela näringen har gemensamma intressen i.

Aktivitetsbeskrivningarna består av ett namn på aktiviteten och en kort sammanfattning följt av en motivering till varför aktiviteten är viktig ur ett hästföretagarperspektiv och vilka åtgärdspunkter i hästföretagarstrategin aktiviteten skall bidra till. Sedan anges vilket arbete som konkret ska utföras och vem/vilka som ansvarar för att driva arbetet framåt. Hos ansvariga och samarbetsparter finns mer information om arbetet, eventuella projektplaner eller motsvarande.

Aktivitetslistningen i Handlingsplan 1.0 är inte komplett, under årets sista månader går det bra att komplettera handlingsplanen med ytterligare några aktiviteter. Alla aktiviteter med nationell bäring som bidrar till hästföretagarstrategins uppfyllnad välkomnas, något att ta med till verksamhetsplaneringen inför 2019. Handlingsplanen blir ett levande dokument och kommer att revideras årligen.

Mer om Nationell strategi för hästföretagande och arbetet med Handlingsplan 1.0 hittar du här.

Det går också bra att kontakta oss!

Carl Dyrendahl                    0346-297 07  carl.dyrendahl@lrfkonsult.se

Erica Lindberg                     08-787 51 74 erica.lindberg@lrf.se