På agendan för Hästrådet fanns tre huvudspår: hållbarhetsdialog, presentation av handlingsplan 2.0 tillhörande vår Nationella Strategi för Hästföretagande samt utdelning av det ärofyllda priset Årets Hästföretagare. Ett drygt 70-tal personer deltog i det digitala mötet.

Moderator Jessica Bergström ledde mötet som inleddes med en presentation av handlingsplan 2.0. Carl Dyrendahl som är projektledare för branschens gemensamma satsning Nationell Strategi för Hästföretagande, har också ansvarat för att hålla ihop arbetet med skapande och uppdatering av den gemensamma handlingsplanen. Det kan konstateras att mycket aktivitet pågår och att det tillkommit flera nyheter i version 2.0. Carl höll tillsammans med de som är aktivitetsansvariga en presentation av ett antal områden i handlingsplanen, den kan du ta del av här.

Tema hållbarhet

Under hållbarhetsdialogen inledde Erica Lindberg från LRF Häst och Karolina Lagerlund från HNS med att berätta om de uppdrag som både Hästdelegationen (LRF Hästs beslutande organ) och Hästnäringens Representationsråd (HNS rådgivande grupp) har initierat kring framförallt miljömässig hållbarhet inom hästnäringen. Det poängterades att uppdraget fortfarande är ospecificerat men att hästnäringen gemensamt behöver agera tydligt. Karolina och Erica uppmanade deltagarna vid mötet att vara aktiva med inspel om hur vi ska jobba med hållbarhetsfrågorna inom näringen. Deltagarna mötte upp väl och chatten var aktiv under mötet, och de olika föreläsarna bemötte de frågor och resonemang som lyftes i chatten.

Jens Berggren, hållbarhetsexpert från LRF pratade om den hållbarhetsdialog som är mycket aktuell i hela vårt samhälle just nu, och Jens berättade också om det arbete på LRF som pågår just nu kring hållbarhet, som är branschöverskridande. Svenskt lantbruk är världsbäst utifrån miljö och klimat menade Jens, men sämre vad gäller social och ekonomisk hållbarhet. Jens betonade dock att hästnäringen är en bransch som arbetat mycket med den sociala hållbarheten och lyckats väl med det. Hästnäringen är heller inte så dålig på miljöområdet som vi ofta själva framhåller. Den biologiska mångfalden, hästen som landskapsvårdare och vårt engagemang kring övergödningsfrågorna är delar som vi kan framhålla bättre, detta är något som både Hästdelegationen och Miljökommittén har tryckt på och som även framkom i flera av föredragen under Hästrådet. Jens menade att vi ska fortsätta göra det vi redan gör, men kom ihåg att vi alla ska sträcka på oss och vara stolta över det vi tillför. Man kan alltid göra mer och det är viktigt att vi visar framfötterna menade Jens, och glöm inte vikten av att paketera det vi gör så att det blir känt för flera!

Louise Lindberg, projektledare för projektet Skitsmart i regi av HNS, gjorde en heltäckande sammanställning av vad hästnäringen gemensamt jobbat med inom det miljömässiga hållbarhetsområdet och bilden förstärkte det Jens tryckte på, att vi verkligen kan vara stolta över en rad insatser och aktiviteter som gjorts. Men hur långt har vi nått ute på gårdsnivå? Har vi åstadkommit förändring med hjälp av de gemensamma insatser, kampanjer, utbildningar vi tagit fram?

För att i gemensam regi av LRF Häst och HNS, ytterligare forma hållbarhetsarbetet av hästnäringen gemensamt i regi av LRF Häst och HNS, ställdes ett antal frågor till mötesdeltagarna. Det var tydligt att en absolut majoritet av mötesdeltagarna anser att hållbarhetsfrågorna är viktiga att jobba vidare med. Ett antal områden med koppling till miljömässig hållbarhet hade också identifierats av Hästdelegationen och Hästnäringens Miljökommitté (arbetsgrupp inom HNS) och deltagarna vid Hästrådet fick utrymme att prioritera mellan ett antal olika områden – vad bör prioriteras? De fokusområden som hade identifierats var följande:

  • Sänka tröskeln för aktivitet
  • Hästgödsel en resurs
  • Bete och biologisk mångfald
  • Konsumtion
  • Ett hållbart evenemang
  • Energi och vatten
  • Transporter

Deltagarna fick rösta digitalt och det blev ett relativt jämnt resultat, vilket visar att det finns ett brett intresse för hållbarhetsfrågorna och att det inte finns en enda väg att gå, utan vi behöver jobba på flera fronter. En klar övervikt kunde dock konstateras avseende intresset för hästgödselområdet – att arbeta vidare med hästgödsel som resurs ansågs extra viktigt, men också att framhålla hästens bidrag till den biologiska mångfalden. Därefter följde området ”konsumtion” som nästa prioriterade område delat med vikten av att vi måste sänka tröskeln för aktivitet ute på gårdsnivå vad gäller hållbarhet.

Erica och Karolina sammanfattade hållbarhetsdiskussionen och konstaterade också efter dagens dragningar att mycket är på gång inom de angivna prioriterade områdena, framförallt vad gäller frågan om hästgödsel som resurs. LRF Häst och HNS kommer exempelvis inom kort att besvara remissen på den sk övergödningsutredningen och det konstaterades under dagen att ett antal aktiviteter är på gång, dels inom miljöområdet men också generellt i hästnäringen. LRF Häst och HNS kommer nu att ta frågorna tillbaka till respektive forum och jobba vidare med prioriteringarna.

Årets Hästföretagare 2020

Hästrådet avslutades med prisutdelning till Årets Hästföretagare 2020 – Stall Caroline Holm AB utanför Hudiksvall. Hon vann med motiveringen:

Med hästen, kunden och de anställdas arbetsmiljö i fokus bevisar Stall Caroline Holm AB att en målmedveten företagsstrategi ger förutsättningar för ett stabilt och livskraftigt företag. Genom ett unikt utbud av diversifierade tjänster inom travsporten, med hästarnas välmående i centrum, har företaget etablerat sig med nöjda kunder från hela landet. Utvecklingen har skett långsiktigt och strukturerat genom regelbunden lansering av nya attraktiva erbjudanden, utvecklad personalvård med korrekta villkor och god arbetsmiljö samt prioritering av goda kundkontakter.

Ett stort grattis till Caroline vars företag nu kan nyttja ett utbildnings- och rådgivningsstipendium till ett värde av 50 000 kronor – GRATTIS!