Här följer en lägesrapport om hur vid driver frågan och hur vi bedömer situationen i mars 2017.

Under förra året gjorde EU-kommissionen en översyn av konsumentlagstiftningen på EU-nivå och presenterade ett lagförslag för konsumentskydd vid online-försäljning. EU-kommissionen påtalade också att det inte bör vara olika regelverk för affärer beroende på vilken väg de genomförs, online eller off-line. I och med denna översyn såg LRF och HNS ett utrymme att åter lyfta frågan om konsumentköplagen på EU-nivå, ett arbete som nu pågår intensivt.

Skyddar privatpersoner

Vid försäljning av en häst mellan en näringsidkare och en privatperson är det idag Konsumentköplagen som styr köpet och en eventuell reklamation. Den är utformad för skydda privatpersoner, men kan innebära oproportionerliga konsekvenser för näringsidkare vid handel med levande djur.

Undantag för levande djur

EU-parlamentarikern Fredrick Federley har under januari 2017 lagt ett förslag om att levande djur behöver undantas från Konsumentköplagen. Förslaget om att undanta djur från Konsumentköplagen är mycket positivt för den europeiska hästnäringen och innebär en verklig öppning i frågan, men kan eventuellt vara svår att få brett gehör för i EU-parlamentet. LRF och HNS har även lyft en rad mindre långtgående åtgärder som alternativ för att komma framåt i frågan, kortare reklamationstid, begränsning av skadeståndsanspråk och omvänd bevisbörda är exempel på delar som diskuteras. Arbetet fortsätter och frågan kommer att hanteras vidare både i EU-parlamentet och i ministerrådet under våren.

Enighet i Europa

Frågan diskuterades nyligen också vid möten i Bryssel, såväl Copa Cogecas hästgrupp som European Horse Network (EHN) har frågan på agendan och det finns en stor enighet mellan de flesta europeiska länderna att detta är ett stort problem för den som säljer häst till privatpersoner, vilket är vanligt förekommande i de flesta av våra grannländer. Under mars träffade LRF Häst tillsammans med Copas Hästgrupp och EHN EU-parlamentets rapportör i frågan för att argumentera för hästföretagarnas behov. Processen fortsätter och kommer att ta tid, i nuläget är dock vår bedömning att dörren fortsatt är öppen för att påverka i frågan.