Under våren 2017 fick företaget Rise (tidigare SP) ansvar att projektleda arbetet och ta fram förslag på en standard och en modell att använda för kvalitetssäkring av hästverksamheter. Inom projektet ligger även uppdraget att föreslå systemägare samt vilken revisionsmodell som bör användas. Redan idag har Svenska Ridsportförbundet, Svenska Islandshästförbundet och Svensk Travsport befintliga system för kvalitetssäkring. Framtagandet av det nya systemet sker i nära samarbete med dessa organisationer. För andra verksamheter inom häst såsom uppfödning, inackordering osv, finns idag inte några tillgängliga kvalitetssäkringssystem och tanken med utvecklingsarbetet är att fylla den lucka som idag finns.

6 områden som kan komma att ingå i ett kvalitetssäkringssystem:

  1. Verksamhetsbeskrivning (beskriver företaget, ram för kvalitetssäkringen)
  2. Företagande (ekonomi, produkter, säkerhet)
  3. Hästhållning (allt som rör hästarna – smittskydd, djurskydd, vatten, foder etc.)
  4. Arbetsmiljö (dokumentation, tillbud, rutiner etc.)
  5. Brandskydd och elsäkerhet (rutiner etc.)
  6. Klimat och miljö (gödsel, avfall etc.)

Det här är kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring är något en bransch själv väljer att ta fram samt beslutar vad som ska ingå, det vill sägas säkras upp (kontrolleras/kvalitetssäkras). Det innebär att företag som ansluter sig bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för sin verksamhet som också dokumenteras. Syftet är att kunden vet att den produkt, vara eller tjänst som erbjuds är kontrollerad utifrån de områden och krav som ingår i systemet.

Certifiering visar att någon har granskat att ett företag arbetar enligt ett fastställt regelverk och ett certifikat utfärdas. Några exempel på märkningar för andra verksamheter inom de gröna näringarna är Krav och Svenskt Sigill

Revision av ett system innebär att det granskas mot fastställda krav. Revisionen kan ske genom egenkontroll eller av extern part (sk. andra- eller tredjepartsrevision). Upptäcks brister ska dessa dokumenteras och åtgärdas.

Tidsplan
Under 2017 och 2018 ska ett system utvecklas samt testas. Planen är att ett färdigt kvalitetssäkringssystem ska kunna vara i bruk 2019.

Tillbakablick
Arbetet med att ta fram en kvalitetssäkring för hästverksamheter påbörjades redan under 2016. Det inleddes med en förstudie som bl.a. innehöll en undersökning om intresset för ett frivilligt kvalitetssystem. Omkring 700 personer besvarade undersökningen som visade att både kunder och företagare inom hästnäringen ser ett behov av att utveckla en branschstandard med koppling till kvalité.

Kontakt

Erica Lindberg
Chef LRF Häst
08-787 51 74
erica.lindberg@lrf.se

Sara Westholm
Ansvarig arbetsmarknadsfrågor
070-527 20 18
sara.westholm@nshorse.se