Vi lever i en tid av förändring där omvärlden, produktions- och konsumtionsmönster ständigt utvecklas.

-Vi behöver se till att vi har ett starkt och livskraftigt hästföretagande som ligger i tiden, som har förutsättningar att lyckas och växa för att få tillväxt i näringen, säger Lotta Folkesson - ordförande LRF Häst.

Enhälligt beslut

Mottagandet var mycket positivt från deltagarna och det finns en enorm vilja och styrka. Under dagen ställdes frågan konkret - vill branschen vara med och skapa en gemensam hästföretagarstrategi? Svaret var enhälligt, av knappt 60 deltagare från hela hästsveriges organisationer med koppling till hästföretagande, hölls samtliga händer i luften som svar på frågan. Ingen tvekan - hästnäringen vill jobba gemensamt med en strategi för framtidens hästföretagare.

Laddade för nästa steg

Nästa steg är att konkretisera en gemensam målbild och strategi samt koppla handlingsplaner till det. LRF Häst fick i uppdrag att bjuda in en arbetsgrupp för fortsatt arbete och därefter görs en återkoppling till deltagarna, detta kommer att ske under de kommande månaderna.