Mina frågeställningar inför praktiken rörde förutom hur hästfrågorna hanteras av EU:s institutioner, hur arbetsgruppen för häst i Copa Cogeca jobbar inom ett antal olika områden, samt att undersöka samarbetsmöjligheter med andra hästkopplade organisationer och därigenom skapa nätverk med koppling till LRF Hästs uppdrag på EU-nivå.

Jag anlände först klockan 11:00 på förmiddagen på grund av dimma och därmed försenat flyg. Väl framme på kontoret kom jag raskt in i ett kontorsmöte för avstämning med medarbetarna kring vad som skulle hända de kommande två veckorna. Vi planerade in en presentation om LRF Häst på nästa veckas kontorsmöte, utöver de sedan tidigare inplanerade besöken med olika hästrelaterade organisationer i Bryssel.
Vi diskuterade kort också vilka kontakter med Svenska Representationen och med Kommissionen som var lämpliga att ta de kommande dagarna.

Copa Cogeca Horse

Mina två veckor bestod av möten med ett antal personer med koppling till olika frågor på brysselnivå. Bland annat träffade jag Copa-sekretariatets ansvarige tjänsteman för hästgruppen (Copa Cogeca Horse), Daniel Azevedo. Ett mycket intressant möte där vi stämde av många frågor som just nu är aktuella i hästgruppen. Kortfattat kan man säga att det nya förslaget om zooteknikförordningen, momsfrågan, jordbrukspolitiken och kommande riktlinjer om hästtransporter är aktuella frågor på EU-nivå för hästsektorn just nu.

Copa Cogeca Horse har inte sedan tidigare haft en egen civil dialoggrupp (en slags rådgivande grupp till EU-kommissionen bestående av intressenter i hela kedjan) med EU-kommissionen, och nu när antalet civila dialoggrupper (namnet på de nya samtalsgrupperna med Kommissionen) dessutom har minskat från 40 till ungefär 15 (i och med en reform), är utrymmet än mindre. Första steget är att CC tar en dialog med Kommissionen via DG Sanco, med målet att också European Horse Network (EHN) är en partner i de framtida diskussionerna.
Detta kan vara en väg att på sikt också kunna få en dialog med DG Agri om hästrelaterade jordbrukspolitiska frågor. Kan man på sikt komma in i den civila dialoggrupp som hanterar animalieproduktionens frågor, vore detta ett stort steg för CCs hästgrupp, men Daniel betonade att detta är ett långsiktigt arbete som måste göras.

EU-parlamentets Jordbruksutskott

Under den första veckan fick jag också förmånen att lyssna på Jordbruksutskottets möte i EU-parlamentet, där bl. a. frågor om EUs budget hanterades, zootekniska förordningen diskuterades samt jordbrukskommissionären Phil Hogan höll ett längre anförande.
Den punkt som handlade om förslaget om ett nytt regelverk för ekologisk produktion var den punkt som lockade flest åhörare.
Även diskussionen om zooteknikförordningen rönte relativt stort intresse för och svenske EU-parlamentarikern Fredrick Federley gjorde ett välkommet inspel som väl speglade de mindre svenska avelsorganisationernas oro för den kommande förordningen.

Phil Hogan fick ett 60-tal engagerade frågeställare under 1,5 timme i slutet av mötet i Jordbruksutskottet. Hogan pratade om vikten av jordbruket för EUs räkning både vad avser använd landareal, syselsättning och exportmöjligheter. Han förtydligade att för första gången på lång tid finns nu ett antal ersättningsmöjligheter särskilt riktade till unga jordbrukare.
Han tryckte extra på att förenkling och minskad byråkrati var huvudfokus för framtiden liksom att värna om en öppen marknad samtidigt som man inte kommer att ändra förutsättningarna för den höga kvaliteten på våra produkter för att få till handelsavtal.
Enklare regler som ger konkurrenskraft ger sysselsättning och därmed ökad handel var huvudspåret för anförandet.

Tillsammans med Helena Jonsson och Ingrid Rydberg, kunde jag också lyssna när presidiet för Copa Cogeca samtalade med Phil Hogan.
Här fokuserades diskussionerna kring oron inför förgröningsreglerna som ännu återstår att tydliggöra, samt behovet av förenkling och den bristande lönsamheten baserat på det ryska handelsstoppet.

Möten och presentation av LRF Hästs verksamhet

Ordförande och de båda vice ordförandena i arbetsgruppen Copa Cogeca Horse hade jag turen att få träffa i anslutning till ett möte som hade ägt rum mellan Copa Cogeca Horse och DG Sanco.

På eftermiddagen träffade jag också Martin Andersson, tidigare kollega till oss på LRF, som arbetar som assistent åt Fredrick Federley, en av de svenska EU-parlamentarikerna. Syftet med mötet var att berätta om LRF Häst och vårt syfte och mål samt trycka lite extra på ett antal frågor som i dagsläget vållar bekymmer för hästnäringen, både Konsumentköplagens effekter och hästens roll i CAP diskuterades, liksom oron för den kommande zooteknikförordningen, för vilken Martin gärna tog del av hästnäringens skriftliga synpunkter i frågan.

En av dagarna den andra veckan ägnades åt ett mycket intressant studiebesök med BCP, den belgiska hästorganisation som hanterar passen för belgiska hästar. Belgien är ett av få EU-länder som har en nationell databas för hästar. Även Flanderns regionala kontor där arbetet med passen genomförs besöktes, man hade nyligen börjat digitalisera arkiveringen av alla blanketter, och jobbade på onlinelösningar för inrapportering för att förenkla administrationen även från starten i kedjan – hästhållaren.

Mot slutet av veckan fick Ingrid och jag utrymmet att också träffa Ebba Barany, ansvarig handläggare för det svenska landsbygdsprogrammet på DG Agri – EU-kommissionen. Ebba Barany jobbar med svenska och lettiska landsbygdsprogrammen på Kommissionen, och hon fick en kort information om LRF Häst. Större delen av mötet ägnades åt diskussion kring de oklarheter som för närvarande föreligger huruvida Sverige kan fortsätta med tidigare system för djurkopplade stöd inom Less Favoured Areas (LFA), också kallat kompensationsbidragen.
Det kunde konstateras att missförståndet inte är utrett gällande LFA under 2015 för Sverige, oklarheter föreligger om vart missförståndet skett, tiden är knapp och signalerna från Kommissionen var tydliga att deras krav om ändringar vad gäller den svenska modellen för djurkoppling är ofrånkomliga i nuläget.

Utöver detta hann jag stifta bekantskap med flera personer från Copa Cogecas sekretariat, organisationen för de europeiska hästveterinärerna, jag hann träffa Agneta Norgren på den Svenska Representationen i Bryssel, och hann också diskutera LFA-stöd med Jonas Laxåback på MTK, finska motsvarigheten till LRF.

Summering - Tydliggöra hästnäringens roll

Jag konstaterade att det finns många utmaningar för hästsektorn både nationellt och internationellt, där kanske den största utmaningen är att, tillsammans med andra länder med hästen högt upp på agendan, hjälpa till med att tydliggöra hästnäringen som en given aktör ur ett företagarperspektiv, en av många inom de gröna näringarna.

Ett stort tack riktas till medarbetarna på Brysselkontoret och till Stefan Johanson, vd på HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) för era insatser och all hjälp som gjorde att mina två praktikveckor fick ett intressant innehåll.

Erica Lindberg, Chef LRF Häst