Strategin förenar initiativtagarna kring syfte, vision och mål och anger gemensam riktning i arbetet med sikte mot 2030. I strategin presenteras trettio åtgärdspunkter, sorterade i de tre strategiska områdena Regler och villkor, Konsument och marknad samt Kunskap och innovation. Dessa åtgärdspunkter identifierar insatser strategins initiativtagare anser krävs för att utveckla förutsättningarna för ett livskraftigt hästföretagande i hela landet. 

Handlingsplanen är ett levande dokument som årligen eller utifrån behov uppdateras. Under våren 2020 har tre arbetsgrupper, en för vardera strategiskt område bestående av representanter för flertalet av hästnäringens organisationer, arbetat fram föreliggande version; Nationell strategi för hästföretagande, Handlingsplan 2.0. Handlingsplanen är ett verktyg för att underlätta uppfyllandet av strategins mål. Den tillkännager pågående aktiviteter på operativ nivå som ska bidra till att Nationell strategi för hästföretagande förverkligas.

Ladda ner Nationell Strategi för Hästföretagande

Ladda ner Handlingsplan 2.0

Läs mer om Nationell Strategi för Hästföretagande

Frågor? Kontakta: 

Carl Dyrendahl
carl.dyrendahl@ludvig.se